Jeremiah (23/52)  

1. <O zlých pastieroch>Beda pastierom, ktorí rozpryľujú a hubia stádo mojej pastvy! hovorí JeHoVaH.
2. Preto takto hovorí JeHoVaH, Bôh Izraelov, o pastieroch, ktorí pasú môj ľud: Vy rozptyľujete moje stádo, zaháňate ich a nenavštevujete ich. Hľa, tedy ja navštívim nešľachetnosť vašich skutkov na vás, hovorí JeHoVaH.
3. A ja shromaždím ostatok svojho stáda zo všetkých zemí, kam som ich zahnal, a navrátim ich na ich pastvisko, a budú sa plodiť a množiť.
4. A postavím nad nimi pastierov, a budú ich pásť. A nebudú sa viacej báť ani sa nebudú desiť ani nebudú niktorý chýbať, hovorí JeHoVaH.
5. <Zasľúbenie Krista Spasiteľa>Hľa, idú dni, hovorí JeHoVaH, že vzbudím Dávidovi sprvedlivý výrastok, a bude kraľovať ako kráľ a bude rozumne robiť a bude činiť súd a spravedlivosť na zemi.
6. Za jeho dní bude spasený Júda, a Izrael bude bývať bezpečne. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú nazývať: JeHoVaH naša spravedlivosť.
7. Preto hľa, idú dni, hovorí JeHoVaH, že nepovedia už viacej: Ako že žije JeHoVaH, ktorý vyviedol synov Izraelových hore z Egyptskej zeme,
8. ale: Ako že žije JeHoVaH, ktorý vyviedol hore a ktorý doviedol semeno domu Izraelovho zo zeme na sever a zo všetkých zemí, kam som ich bol zahnal, a budú bývať na svojej pôde.
9. <Všeobecná porušenosť u ľudu, kňaza i proroka. Tresty>Prorokom: Moje srdce je skrúšené v mojom vnútri; chvejú sa všetky moje kosti; som ako opilý človek a jako muž, ktorého premohlo víno, pre JeHoVaHa a pre slová jeho svätosti.
10. Lebo zem ja plná cudzoložníkov, lebo zem vädne pre kliatbu, uschly pastviská na púšti, a preto ja ich beh zlý, a ich sila je nepravá.
11. Lebo jako prorok, tak i kňaz páchajú nešľachetnosť, ba ešte aj vo svojom dome som našiel ich zlosť, hovorí JeHoVaH.
12. Preto im bude ich cesta jako klzké miesta v mrákave; budú sotení a padnú na nej, lebo uvediem na nich zlé roku ich navštívenia, hovorí JeHoVaH.
13. A pri prorokoch Samárie som videl veľký nerozum; prorokovali skrze Bála a zvodili môj ľud, Izraela, do bludu.
14. Ale pri prorokoch Jeruzalema som videl až hroznú vec, cudzoložia a chodia v lži a posilňujú ruky zlostníkov, aby sa neobrátili niktorý od svojej zlosti. Všetci sú mi jako Sodoma a jeho obyvatelia ako Gomora.
15. Preto takto hovorí JeHoVaH Zástupov o tých prorokoch: Hľa, nakŕmim ich palinou a napojím ich jedovatou vodou, lebo od prorokov Jeruzalema vyšla nešľachetnosť na celú túto zem.
16. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Nepočúvajte na slová prorokov, ktorí vám prorokujú; zvodia vás spoliehať sa na márnosť. Hovoria videnie svojho srdca, nie slovo z úst JeHoVaHových.
17. Neprestajne hovoria tým, ktorí mnou pohŕdajú, JeHoVaH vraj hovoril: Budete mať pokoj. A každému, kto chodí v umienenosti svojho srdca, hovoria: Neprijde na vás zlé.
18. Lebo kto stál v rade JeHoVaHovej, aby bol videl a počul jeho slovo? Kto pozoroval moje slovo ušima a počul ho?
19. Hľa, víchrica JeHoVaHova, prchlivosť vyšla a víriaci víchor búrlivý, zvalí sa na hlavu bezbožníkov.
20. Neobráti sa nazpät hnev JeHoVaHov, dokiaľ neučiní JeHoVaH a dokiaľ nevykoná úmyslov svojho srdca. V posledných dňoch porozumiete tomu docela.
21. Neposlal som tých prorokov, ale oni bežali; nehovoril som im, no, oni prorokovali.
22. Ale keby boli stáli v mojej rade, boli by hlásali môjmu ľudu moje slová a boli by ich odvracali od ich zlej cesty a od nešľachetnosti ich skutkov.
23. Či som ja Bohom len zblízka? hovorí JeHoVaH. A či nie som i Bohom z ďaleka?
24. Či sa azda niekto skryje voľakde na skrytých miestach, aby som ho ja nevidel? hovorí JeHoVaH. Či azda ja nevyplňujem nebies i zeme? hovorí JeHoVaH.
25. Počul som, čo hovoria tí proroci, ktorí prorkujú v mojom mene lož a hovoria: Snívalo sa mi, snívalo sa mi!
26. Až dokedy to bude trvať? Či je to v srdci prorokov, ktorí prorokujú lož, a v srdci prorokov, ktorí prorokujú lesť svojho srdca?
27. Či myslia spôsobiť to, aby môj ľud zabudol na moje meno, svojimi snami, ktoré rozprávajú druh druhovi, tak ako zabudli ich otcovia na moje meno pre Bála?
28. Prorok, u ktorého je sen, nech rozpráva sen; ale ten, u ktorého je moje slovo, nech hovorí moje slovo, pravdu. Čo má pleva spoločného so zbožím? hovorí JeHoVaH.
29. Či nie je moje slovo jako oheň? hovorí JeHoVaH, a jako kladivo, ktoré rozráža skalu?
30. <Ešte proti prorokom. Bremä JeHoVaHovo>Preto hľa, prijdem na prorokov, hovorí JeHoVaH, ktorí kradnú moje slová druh od druha.
31. Hľa, prijdem na prorokov, hovorí JeHoVaH, ktorí berú svoj jazyk a hovoria: Hovorí JeHoVaH.
32. Hľa, prijdem na tých, ktorí prorokujú lživé sny, hovorí JeHoVaH, a rozprávajú ich a tak zvodia môj ľud do bludu svojimi lžami a svojím chvastúňstvom, a ja som ich neposlal ani som im neprikázal. Ale ani pomôcť nepomôžu tomuto ľudu, hovorí JeHoVaH.
33. A keby sa ťa pýtal tento ľud alebo prorok alebo kňaz a povedal by: Jaké je bremä JeHoVaHovo? povieš im: Áno, jaké bremä! Ale zavrhnem vás, hovorí JeHoVaH.
34. A proroka a kňaza a ľud, ktorý hovorí: Bremä JeHoVaHovo, toho človeka navštívim i jeho dom.
35. Takto budete hovoriť druh druhovi a brat bratovi: Čo odpovedal JeHoVaH? Alebo: Čo hovoril JeHoVaH?
36. Ale bremena JeHoVaHovho nespomínajte viacej, lebo by bremenom bolo každému jeho vlastné slovo, a prevrátili by ste slová živého Boha, JeHoVaHa Zástupov, nášho Boha.
37. Takto povieš prorokovi: Čo ti odpovedal JeHoVaH? Alebo: Čo hovoril JeHoVaH?
38. Ale ak poviete: Bremä JeHoVaHovo, vtedy takto hovorí JeHoVaH: Pretože hovoríte to slovo, bremä JeHoVaHovo, hoci som poslal k vám a povedal: Nehovorte: Bremä JeHoVaHovo!
39. preto hľa, zabudnem na vás docela a zavrhnem vás i mesto, ktoré som bol dal vám i vašim otcom, zpred svojej tvári.
40. A položím na vás večnú potupu a večnú hanhu, ktorá nebude zabudnutá.

  Jeremiah (23/52)