Jeremiah (21/52)  

1. <Cedekiášovi ohlasuje porážku. Kázeň domu kráľovmu>Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od JeHoVaHa vtedy, keď poslal k nemu kráľ Cedekiáš Pašchúra, syna Malkiášovho, a Cefaniáša, syna Maaseiášovho, kňaza, povediac:
2. Nože sa opýtaj za nás JeHoVaHa, lebo Nabuchodonozor, babylonský kráľ, bojuje proti nám: či snáď neučiní JeHoVaH s nami podľa všetkých svojich divov, a odíde od nás hore.
3. A Jeremiáš im riekol: Takto poviete Cedekiášovi:
4. Takto hovorí JeHoVaH, Bôh Izraelov: Hľa, zvrtnem vojenné nástroje, ktoré sú vo vašich rukách, ktorými bojujete proti Babylonskému kráľovi a proti Chaldejom, ktorí vás obliehajú zvonku za múrom, a shromaždím ich doprostred tohoto mesta.
5. A je budem bojovať proti vám vystretou rukou a silným ramenom, a v hneve, v prchlivosti a vo veľkom vzteku.
6. A zbijem obyvateľov tohoto mesta, a to jako človeka tak i hovädo; pomrú velikým morom.
7. A potom, hovorí JeHoVaH, vydám Cedekiáša, judského kráľa, i jeho služobníkov i ľud i tých, ktorí pozostanú v tomto meste po more, po meči a po hlade, do ruky Nabuchdonozora, babylonského kráľa, a do ruky ich nepriateľov a do ruky tých, ktorí hľadajú ich dušu, a pobije ich ostrím meča; nezľutuje sa nad nimi ani nebude šetriť ani sa nezmiluje.
8. A tomuto ľudu povieš: Takto hovorí JeHoVaH: Hľa, kladiem pred vás cestu života a cestu smrti.
9. Ten, kto zostane bývať v tomto meste, zomrie od meča, hladu a moru; ale ten, kto vyjde a prejde k Chaldejom, ktorí vás obliehajú, bude žiť, a jeho duša mu bude za korisť.
10. Lebo som obrátil svoju tvár proti tomuto mestu na zlé a nie na dobré, hovorí JeHoVaH. Bude vydané do ruky babylonského kráľa, a spáli ho ohňom.
11. A čo sa týka domu judského kráľa, počujte slovo JeHoVaHovo!
12. Dome Dávidov, takto hovorí JeHoVaH: Súďte súd za rána a vytrhnite olupovaného z ruky utlačovateľa, aby nevyšla moja prchlivosť ako oheň a nehorela, a nebolo by toho, kto by uhasil, pre nešľachetnosť vašich skutkov!
13. Hľa, prijdem na teba, obyvateľko údolia, skaly na rovine, hovorí JeHoVaH, na vás, ktorí hovoríte: Kto sostúpi na nás, a kto vojde do našich príbytkov?
14. A navštívim vás podľa ovocia vašich skutkov, hovorí JeHoVaH, a zanietim oheň v jeho lese, v lese Jeruzalema, ktorý požerie všetko, čo je okolo neho.

  Jeremiah (21/52)