Jeremiah (19/52)  

1. <So žbánom v doline Ben-hinnoma: Hrozné tresty za modlárstvo>Takto riekol JeHoVaH: Iď a kúpiš hlinený žbán, s hrdlom, od hrnčiara a pojmi niektorých zo starších z ľudu a zo starších z kňazov
2. a vyjdeš do doliny Ben-hinnoma, ktorá je pri vchode do brány Charsít (* Brána Charsít=brána črepu), a tam budeš hlásať slová, ktoré ti budem hovoriť.
3. A povieš: Počujte slovo JeHoVaHovo, kráľovia Júdovi a obyvatelia Jeruzalema! Takto hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa, uvediem zlé na toto miesto, takže každému, ktokoľvek počuje o ňom, bude znieť v ušiach,
4. pretože ma opustili a učinili toto miesto cudzím a kadili na ňom iným bohom, ktorých neznali oni ani ich otcovia ani kráľovia Júdovi, a naplnili toto miesto krvou nevinných.
5. A vystavili výšiny Bálove, aby pálili svojich synov ohňom zápalnými obeťami Bálovi, čoho som neprikázal a o čom som nehovoril, čo ani len nevstúpilo na moje srdce.
6. Preto hľa, idú dni, hovorí JeHoVaH, že sa nebude viacej nazývať toto miesto Tofetom a dolinou Ben-hinnoma, ale dolinou vraždenia.
7. A vyprázdnim radu Júdu a Jeruzalema na tomto mieste a spôsobím to, aby padli od meča pred svojimi nepriateľmi a od ruky tých, ktorí hľadajú ich dušu, a vydám ich mŕtve telo za pokrm nebeskému vtáctvu a zemskej zveri.
8. A obrátim toto mesto na pustinu a na rezavý posmech.Každý, kto pojde popri ňom, zdesí sa a zhíkne nad všetkými jeho údermi.
9. A spôsobím to, že budú jesť mäso svojich synov a mäso svojich dcér, a každý bude jesť mäso svojho blížneho v obľahnutí a v sovrení, ktorým ich sovrú ich nepriatelia a tí, ktorí hľadajú ich dušu.
10. Potom rozbiješ žbán pred očami mužov, ktorí pojdú s tebou.
11. A povieš im: Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Tak rozbijem tento ľud i toto mesto, jako niekto rozbije nádobu hrnčiara, ktorá sa už nemôže viacej napraviť, a v Tofete budú pochovávať, pretože nebude inde miesta na pochovávanie.
12. Tak urobím tomuto miestu, hovorí JeHoVaH, i jeho obyvateľom, nato, aby som vydal toto mesto, aby bolo jako Tofet.
13. A tak budú domy Jeruzalema a domy kráľov Júdových, tie nečisté, jako miesto Tofet, čo do všetkých domov, na ktorých postrešiach kadili všetkému vojsku nebies a liali iným bohom liate obeti.
14. A keď prišiel Jeremiáš z Tofeta, kam ho bol poslal JeHoVaH, aby prorokoval, postavil sa v nádvorí domu JeHoVaHovho a riekol všetkému ľudu:
15. Takto hovorí JeHoVaH Zástipov, Bôh Izraelov: Hľa, uvediem na toto mesto i na všetky jeho mestá všetko to zlé, ktoré som hovoril proti nemu, lebo zatvrdili svoju šiju, aby neposlúchali mojich slov.

  Jeremiah (19/52)