Jeremiah (13/52)  

1. <Podobenstvo opaskom>Takto mi povedal JeHoVaH: Iď a kúpiš si ľanový opasok a opášeš ho na svoje bedrá, ale ho nedáš do vody.
2. A tak som kúpil opasok podľa slova JeHoVaHovho a opásal som ho na svoje bedrá.
3. Potom stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne podruhé povediac:
4. Vezmi opasok, ktorý si si kúpil, ktorý je na tvojich bedrách, a vstanúc idi k Eufratu a skry ho tam v skalnej trhline.
5. A odišiel som a skryl som ho pri Eufrate tak, ako mi prikázal JeHoVaH.
6. Potom stalo sa po mnohých dňoch, že mi povedal JeHoVaH: Vstaň, idi k Eufratu a vezmi odtiaľ opasok, o ktorom som ti prikázal, aby si ho tam skryl.
7. A išiel som k Eufratu a vykopúc vzal som opasok z miesta, kde som ho bol skryl.A hľa, opasok bol zkazený, nehodil sa na nič.
8. Vtedy stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
9. Takto hovorí JeHoVaH: Takto zkazím pýchu Júdovu i mnohú pýchu Jeruzalema,
10. tohoto zlostného ľudu, ktorí nechcú poslúchať moje slová, ktorí chodia podľa umienenosti svojho srdca a chodia za inými bohmi, aby im slúžili a aby sa im klaňali. A bude jako tento opasok, ktorý sa nehodí nanič.
11. Lebo jako sa pojí opasok k bedrám muža, tak som bol pripojil k sebe celý dom Izraelov a celý dom Júdov, hovorí JeHoVaH, aby mi boli ľudom a na meno, na chválu a na ozdobu, ale neposlúchali.
12. <Naplní všetkých opilosťou>A povieš im toto slovo: Takto hovorí JeHoVaH, Bôh Izraelov: Každý žbán sa naplní vínom. A povedia ti: Či my nevieme dobre, že sa každý žbán naplní vínom?
13. A povieš im: Takto hovorí JeHoVaH: Hľa, naplním všetkých obyvateľov tejto zeme i kráľov, ktorí sedia Dávidovi na jeho tróne, i kňazov i prorokov i všetkých obyvateľov Jeruzalema opilosťou.
14. A porozrážam ich jedného o druhého, a to otcov i synov spolu, hovorí JeHoVaH. Nebudem šetriť ani nebudem ľutovať ani sa nezľutujem tak, aby som ich nezkazil.
15. <Bôh volá k pokániu, ináče hrozí>Počujte, nakloňte svoje uši, nebuďte vysokomyselní, lebo JeHoVaH hovorí!
16. Dajte JeHoVaHovi, svojmu Bohu, slávu, prv ako uvedie tmu, a prv ako a zurážajú vaše nohy na vrchoch mrákavy. Lebo potom budete čakať na svetlo, ale ho obráti na tôňu smrti, premení ho na mrákavu.
17. Ak neposlúchnete toho, na skrytých miestach bude plakať moja duša pre vašu prostopaš a potečie slzami, a moje oko bude roniť horké slzy, lebo zajaté bude stádo JeHoVaHovo.
18. Povedz kráľovi i kráľovnej: Sadnite hlboko dolu, lebo sostúpi ozdoba vašej hlavy, koruna vašej slávy.
19. Mestá juhu budú pozavierané, a nebude nikoho, kto by otvoril; do zajatia bude prestehované celé Judsko, bude úplne prestehované.
20. Pozdvihnite svoje oči a vidzte tých, ktorí prichádzajú od severa! Kde je to stádo, ktoré ti bolo dané, dcéro Júdova, drobné stádo tvojej slávy?
21. Čo povieš, keď ustanoví nad tebou za hlavu tých, ktorých si ty sama učila byť kniežatami nad tebou? Či ťa nepochytia bolesti jako ženu, ktorá ide porodiť?
22. A keď povieš vo svojom srdci: Prečo by maly tie veci príjsť na mňa? Pre množstvo tvojej neprávosti budú odhalené tvoje podolky, trýznené budú tvoje päty.
23. Či voľakedy zmení murín svoju kožu alebo pardus svoje škvrny? Tak aj vy budete môcť robiť dobré naučiac sa robiť zlé.
24. A preto ich rozptýlim ako plevy, ktoré ta idú s vetrom na púšti.
25. To bude tvoj los, podiel, tebe odmeraný odo mňa, hovorí JeHoVaH, pretože si zabudla na mňa a nadejala si sa na faloš.
26. Preto i ja vykašem tvoje podolky nad tvoju tvár, a tak sa bude vidieť tvoja hanba;
27. tvoje cudzoložstvá, tvoje rehotanie, mrzkosť tvojeho smilstva na kopcoch na poli; videl som tvoje hnusoby. Oj, beda tebe, Jeruzaleme! Či len nebudeš čistý? Dokedy ešte?

  Jeremiah (13/52)