Jeremiah (11/52)  

1. <Bôh rozkazuje prorokovi, aby kázal zachovávať smluvu Božiu>Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od JeHoVaHa povediac:
2. Počujte slová tejto smluvy! A budete ich hovoriť mužom Júdovým a obyvateľom Jeruzalema,
3. a povieš im: Takto hovorí JeHoVaH, Bôh Izraelov: Zlorečený človek, ktorý by neposlúchal slov tejto smluvy,
4. ktorú som prikázal vašim otcom toho dňa, ktorého som ich vyviedol z Egyptskej zeme, zo železnej pece, povediac: Počúvajte na môj hlas a budete to činiť, všetko tak, ako vám prikážem, a budete mi ľudom, a ja vám budem Bohom,
5. aby som postavil a tak splnil prísahu, ktorú som prisahal vašim otcom, že im dám zem, ktorá tečie mliekom a medom, ako je tomu dnes. A odpovedal som a riekol: Ameň, JeHoVaHu!
6. Potom mi riekol JeHoVaH: Vyhlás všetky tieto slová v mestách Júdových a na uliciach Jeruzalema a povedz: Počujte slová tejto smluvy a čiňte ich!
7. Lebo dôrazne som osvedčil vašim otcom toho dňa, ktorého som ich vyviedol hore z Egyptskej zeme, a svedčil som až do tohoto dňa vstávajúc skoro za rána a svedčiac a hovoril som: Počúvajte na môj hlas!
8. Ale nepočúvali ani nenaklonili svojho ucha, lež chodili každý v umienenosti svojho zlého srdca. Preto som uviedol na nich všetky slová tejto smluvy, ktoré som prikázal činiť, ale oni nečinili.
9. <Márne budú volať na bohov>A JeHoVaH mi riekol: Nachodí sa sprisahanie medzi mužmi Júdovými a medzi obyvateľmi Jeruzalema.
10. Obrátili sa späť k neprávostiam svojich drievnych otcov, ktorí odopreli poslúchať moje slová. A tak aj oni chodia za inými bohmi, aby im slúžili. Zrušili, dom Izraelov a dom Júdov, moju smluvu, ktorú som učinil s ich otcami.
11. Preto takto hovorí JeHoVaH: Hľa, uvediem na nich zlé, z ktorého nebudú môcť vyjsť a budú kričať na mňa, ale nebudem počúvať na nich.
12. A tak pojdú mestá Júdove a obyvateľia Jeruzalema a budú kričať na bohov, ktorým kadia, ale pravda zachrániť nezachránia ich v čase ich zlého.
13. Lebo koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, ó, Júda, a koľko je ulíc v Jeruzaleme, toľko ste nastaväli hanebnosti oltárov, oltárov kadiť Bálovi!
14. A ty sa nemodli za tento ľud ani nepozdvihuj za nich kriku ani modlitby, lebo nevyslyším, a to v čase, keď budú volať ku mne pre svoje zlé.
15. Čo má môj milý v mojom dome? Činiť ju, nešľachetnosť mnohých? A či azda preto, že obetuješ posviatne mäso, odídu od teba tvoje hriechy?! Lebo keď môžeš páchať svoju zlosť, vtedy plesáš!
16. Zelenou olivou, krásnou ušľachtilým ovocím, ťa bol pomenoval JeHoVaH.- Na hukot veľkej vzbury zapálil oheň jej lístie, a polámu sa jeho konáre.
17. A JeHoVaH Zástupov, ktorý ťa zasadil, hovoril proto tebe zlé pre zlosť domu Izraelovho a domu Júdovho, ktorú si páchali, aby ma popudzovali kadiac Bálovi.
18. <Anatóťania chcú zabiť Jeremiáša>A JeHoVaH mi oznámil a zvedel som. Vtedy si mi ukázal ich skutky.
19. A ja som bol sťa krotký Baránok, vedený na zabitie, a nevedel som, že proti mne vymýšľajú plány. Zkazme vraj strom i s jeho ovocím a vytnime ho zo zeme živých, a nech sa nespomína viacej jeho meno!
20. Ale JeHoVaH Zástupov je spravedlivý sudca, ktorý zkúša ľadviny i srdce. Nech uvidím tvoju pomstu na nich, lebo tebe som zjavil a sveril svoju pravotu.
21. Preto takto hovorí JeHoVaH o mužoch Anatóta, ktorí hľadajú tvoju dušu hovoriac: Neprorokuj v mene JeHoVaHovom, aby si nezomrel v našej ruke.
22. Preto takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Hľa, navštívim na nich ich neprávosť: mládenci pomrú mečom; ich synovia a ich dcéry pomrú hladom.
23. A nebudú mať ostatku, lebo uvediem zlé na mužov Anatóta, roku ich navštívenia.

  Jeremiah (11/52)