Jeremiah (1/52)  

1. <Jeremiášov rod, vek a jeho povolanie>Slová Jeremiáša, syna Hilkiášovho, z kňazov, ktorí boli v Anatóte v zemi Benjaminovej,
2. ku ktorému sa stalo slovo JeHoVaHovo za dní Joziáša, syna Amonovho, judského kráľa, v trinástom roku jeho kraľovania,
3. a stávalo sa za dní Jehojakima, syna Joziášovho, judského kráľa, a tak až do konca jedenásteho roku Cedekiáša, syna Joziášovho, judského kráľa, až do odvedenia Jeruzalema v piatom mesiaci do zajatia.
4. A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
5. Prv ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa, a prv ako si vyšiel zo života, posvätil som ťa, za proroka národom som ťa dal.
6. A ja som povedal: Ach, Pane, JeHoVaHu, hľa, veď ja neviem hovoriť, lebo som dieťa!
7. A JeHoVaH mi riekol: Nepovedz: Som dieťa! Ale ku komukoľvek ťa pošlem, pojdeš, a všetko, čokoľvek ti prikážem, budeš hovoriť.
8. Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vytrhnul, hovorí JeHoVaH.
9. A JeHoVaH vystrel svoju ruku a dotkol sa mojich úst a riekol mi JeHoVaH: Hľa, vložil som svoje slová do tvojich úst.
10. Vidzže, ustanovil som ťa tohoto dňa nad národami a nad kráľovstvami, aby si plienil a boril, hubil a búral, staväl a sadil.
11. <Videnie: mandlový prút. Zlé od severa>A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac: Čo vidíš Jeremiášu? A ja som povedal: Vidím šakédový, mandlový prút.
12. A JeHoVaH mi riekol: Dobre vidíš, lebo ja som šokéd, bdejem nad svojím slovom, aby som ho vykonal.
13. A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne po druhé povediac: Čo vidíš? A povedal som: Vidím hrniec, ktorý vrie, a ktorého predná strana je od severa.
14. A JeHoVaH mi riekol: Od severa sa rozpúta zlé na všetkých obyvateľov zeme.
15. Lebo hľa, zavolám na všetky čeľade kráľovstiev severa, hovorí JeHoVaH, a prijdú a postavia každý svoju stolicu pri vchode do brán Jeruzalema a proti všetkým jeho múrom dookola a proti všetkým mestám Judska.
16. A budem hovoriť nad nimi svoje súdy pre všetku ich zlosť, pretože ma opustili a kadili iným bohom a klaňali sa dielam svojich rúk.
17. <Nebáť sa protivníkov Božích>Preto ty prepáš svoje bedrá a vstanúc budeš im hovoriť všetko, čo ti ja prikážem. Nedes sa ich, aby som ťa nepredesil pred nimi.
18. A ja, hľa, dal som ťa dnes za ohradené mesto a za železný stĺp a za medené múry proti celej zemi, proti kráľom Judska, proti jeho kniežatám, proti jeho kňazom a proti ľudu zeme.
19. A budú bojovať proti tebe, ale ťa nepremôžu, lebo ja som s tebou, hovorí JeHoVaH, aby som ťa vytrhol.

      Jeremiah (1/52)