Isaiah (9/66)  

1. <Zasľúbenie sediacim vo tme>Lebo niet únavy tomu, ktorý jej (* zem), pôsobí úzkosť. Tam prvého času ľahko doložil svoju ruku na zem Zabulona a na zem Naftaliho, ale posledného ťažko doloží, na cestu k moru za Jordánom, na Galileu pohanov.
2. Ľud, ktorý chodil vo tme, uzrie veliké svetlo, a nad tými, ktorí bývali v zemi tône smrti, zaskveje sa svetlo.
3. Rozmnožil si národ, ale si nezveličil radosti. Avšak radovať sa budú pred tebou, jako sa radujú v žatve, jako plesajú, keď delia korisť;
4. lebo polámeš jarmo jeho bremena i prút jeho pleca, palicu jeho pohoniča jako v deň Madiana.
5. Lebo každá zbraň ozbrojenca, používaná s hrmotom, i každé rúcho, pováľané v krvi, bude na spálenie, za pokrm ohňu.
6. <O narodení Pána Krista a o jeho kráľovstve>Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja.
7. Množiteľovi toho kniežatstva a pokoju nebude konca. Sedieť bude na tróne Dávidovom a bude panovať nad jeho kráľovstvom, aby ho pevne postavil a založil na pevný základ súdom a spravedlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť JeHoVaHa Zástupov to učiní.
8. <Tresty za pýchu a nekajúcnosť Izraelovu>Pán poslal slovo do Jakoba a padlo v Izraelovi.
9. A zvedia o tom, všetok ľud, Efraim aj obyvatelia Samárie, ktorí hovoria v pýche a vo vysokomyseľnosti srdca, vraj
10. tehly padly, ale vystavíme z tesaného kameňa; sykomory sú vyťaté, a nahradíme ich cedrami.
11. Ale JeHoVaH povýši protivníkov Recínových nad neho a jeho nepriateľov podpichne,
12. Sýrov odpredu a Filištínov odzadu, a budú žrať Izraela celými ústami, ale ani pri tom pri všetkom neodvráti sa jeho hnev, ale ešte vždy bude jeho ruka vystretá.
13. Avšak ľud sa jednako len nenavracia k tomu, ktorý ho bije, a JeHoVaHa Zástupov nehľadajú.
14. Preto odtne JeHoVaH od Izraela hlavu i chvost, palmovú vetev i siť, a to jedného dňa.
15. Starec a vážený človek sú tou hlavou; a prorok, ktorý vyučuje lži, je chvostom.
16. A vodcovia tohoto ľudu stali sa zvodcami, a tí z neho, ktorí sú vedení, budú pohltení.
17. Preto sa Pán nebude radovať jeho mládencom a nad jeho sirotami a nad jeho vdovami sa nezľutuje, lebo všetci, koľko ich je, sú pokrytci a zločinci, a každé ústa hovoria bláznovstvo. Pre to pre všetko sa neodvráti jeho hnev, ale ešte vždy bude jeho ruka vystretá.
18. Lebo bezbožnosť bude horieť ako oheň: zožerie tŕnie a bodľač a zapáli aj húšťavy lesa, a budú sa valiť hore mohutným stĺpom dymu.
19. Pre veľký hnev JeHoVaHa Zástupov zatmie sa zem, a ľud bude jako potrava ohňa; nikto nebude šetriť ani svojho brata.
20. Odreže na pravej strane, a bude lačný; bude žrať na ľavej, ale nenasýtia sa; každý z nich bude žrať mäso svojho vlastného ramena,
21. Manasses bude žrať Efraima a Efraim Manassesa, a obaja spolu sa vrhnú na Júdu. Pri tom pri všetkom neodvráti sa jeho hnev, ale ešte vždy bude jeho ruka vystretá.

  Isaiah (9/66)