Isaiah (66/66)    

1. <Obeť bez bázne Božej ohavnosťou Bohu>Takto hovorí JeHoVaH: Nebesia sú mi stolicou, a zem je podnožou mojich nôh. Kde jaký je to dom, ktorý mi vystavíte? Alebo kde je nejaké miesto môjho odpočinku?
2. Veď to všetko učinila moja ruka, a tak sa to všetko stalo, hovorí JeHoVaH. Ale na tohoto hľadím: na utrápeného a na toho, kto je zdrteného ducha a trasie sa nad mojím slovom.
3. Ináče ten, kto poráža vola, zabíja človeka; ten, kto zabíja dobytča na obeť, láme psovi krk, ten kto obetuje obilný dar, obetuje sviňskú krv; kto na pamäť kadí kadivo, dobrorečí modle. Jako si oni vyvolili svoje cesty, a jako si ich duša ľubuje v ich ohavnostiach,
4. tak si i ja vyvolím to, čo treba za ich všelijakú prostopaš, a to, čoho sa strachujú, uvediem na nich. Pretože keď som volal, nebolo nikoho, kto by sa bol ozval; hovoril som, a nepočuli, ale robili to, čo je zlé v mojich očiach, a vyvolili si to, čo sa mi neľúbi.
5. <Potešenie veriacim všelijakou hojnosťou a pokojom>Počujte slovo JeHoVaHovo vy, ktorí sa trasiete pred jeho slovom: Vaši bratia hovoria, ktorí vás nenávidia a vypovedajú vás pre moje meno: Nech sa oslávi JeHoVaH, aby sme videli vašu radosť! Ale tí sa budú hanbiť.
6. Čujte! Zvuk hrmotu počuť z mesta, hlas z chrámu, hlas JeHoVaHov, ktorý dáva odplatu svojim nepriateľom.
7. Prv ako pracovala ku pôrodu, porodila dcéra Jeruzalema; prv ako jej prišla bolesť porodila chlapča.
8. Kto kedy slýchal také voľačo? Kto videl niečo podobné? Či sa azda zrodí zem za jeden deň? Či sa narodí národ na jeden raz? Keď hľa, Sion ešte len začal pracovať ku porodu, a už aj porodil svojich synov!
9. Či by som azda ja, keď otvorím život matky, nedal porodiť? hovorí JeHoVaH. Alebo či by som ja, ktorý dávam rodiť, mal zavrieť život? hovorí tvoj Bôh.
10. Radujte sa s Jeruzalemom a plesajte v ňom všetci, ktorí ho milujete! Veseľte sa s ním veľmi všetci, ktorí ste smútili nad ním!
11. Aby ste ssali a nasýtili sa z pŕs jeho potešení, aby ste sa nadájali a mali rozkoš z jeho veľkej slávy.
12. Lebo takto hovorí JeHoVaH: Hľa, obrátim naň pokoj ako rieku a jako rozvodnený potok slávu národov. A tak budete ssať, a budete nosení pri boku na rukách a hladkaní na kolenách.
13. Ako keď niekoho teší jeho matka, tak vás ja budem tešiť, a budete potešovaní v Jeruzaleme.
14. A budete to vidieť, a vaše srdce sa bude radovať, a vaše kosti budú kvitnúť ako svieža bylina. A tak sa bude znať ruka JeHoVaHova pri jeho služobníkoch, a bude sa zúrivo hnevať na svojich nepriateľov.
15. <Hrozba modlárom a nečistým>Lebo hľa, JeHoVaH prijde v ohni a jeho vozy budú jako víchrica, aby odplatil v prchlivosti svojím hnevom a svojím žehraním v plameňoch ohňa.
16. Lebo JeHoVaH sa bude súdiť v ohni a svojím mečom s každým telom, a bude mnoho tých, ktorých pobije JeHoVaH.
17. Tí, ktorí sa posväcujú a očisťujú vchádzajúc do zahrád, jedna skupina za druhou, v prostredku, ktorí jedia sviňské mäso a ohavnú vec a myši, spolu zahynú, hovorí JeHoVaH.
18. Lebo ja vyhľadám ich skutky a ich myšlienky. Ide čas, aby som shromaždil všeky národy a jazyky, a prijdú a uvidia moju slávu.
19. <Spasené ostatky z Izraela a z pohanov>A položím na nich znamenie a pošlem z nich, uniklých životom, k národom, do Taršíša Púla a Lúda, ktorí naťahujú lučište, do Túbala a Javána, na ďaleké ostrovy, k tým, ktorí nepočuli zvesti o mne a nevideli mojej slávy, a tak budú zvestovať moju slávu medzi národami.
20. A dopravia všetkých vašich bratov zo všetkých národov za obetný dar JeHoVaHovi na koňoch a vozoch, na nosidlách, na muliciach a na dromedároch na vrch mojej svätosti, do Jeruzalema, hovorí JeHoVaH, ako donášajú synovia Izraelovi obetný dar v čistej nádobe do domu JeHoVaHovho.
21. A vezmem aj z nich za kňazov a levitov, hovorí JeHoVaH.
22. Lebo jako tie nové nebesia a tá nová zem, ktoré ja učiním, budú stáť predo mnou, hovorí JeHoVaH, tak bude stáť vaše semeno a vaše meno.
23. A stane sa, že od mesiaca do mesiaca a od soboty do soboty bude prichádzať každé telo, aby sa klaňalo predo mnou, hovorí JeHoVaH.
24. A vyjdú a uvidia mŕtve telá ľudí, ktorí sa spreneverili proti mne, lebo ich červ nezomrie, a ich oheň nevyhasne, a budú ošklivosťou každému telu.

  Isaiah (66/66)