Isaiah (65/66)  

1. <O povolaní pohanov a o spurnom ľude židovskom>Dal som sa vyhľadať tým, ktorí sa nepýtali po mne; dal som sa najsť tým, ktorí ma nehľadali. Povedal som: Hľa, tu som, tu som! národu, ktorý sa nenazýval po mojom mene.
2. Rozprestieral som svoje ruky celý deň oproti spurnému ľudu, oproti tým, ktorí chodia cestou nie dobrou, za svojimi myšlienkami.
3. Ľud, tí, ktorí ma stále popudzujú do tvári; obetujú v zahradách a kadia na tehlách;
4. ktorí sedávajú v hroboch a nocúvajú na tajných miestach; ktorí jedia sviňské mäso a majú nadrobené hnusoby vo svojich nádobách;
5. ktorí hovoria: Ta ďalej odo mňa! Nepribližuj sa mi, lebo by som ťa posvätil. Tí sú dymom v mojich nozdrách, ohňom, horiacim celý deň.
6. Hľa, je to zapísané predo mnou; nebudem mlčať, ale zaplatím a zaplatím do ich lona,
7. za vaše neprávosti, a za neprávosti vašich otcov spolu, hovorí JeHoVaH; ktorí kadili na vrchoch a hanobili ma na brehoch, a tak najprv nameriam pláce za ich prácu do ich lona.
8. <Blaženosť poslušných Bohu, kliatba neposlušných>Takto hovorí JeHoVaH: Ako keď sa najde šťava v strapci hrozna, a niekto povie: Nekaz ho, lebo je v ňom požehnanie, tak učiním pre svojich služobníkov, že nezkazím všetkého.
9. Ale vyvediem z Jakoba semeno a z Júdu toho, ktorý zdedí trvale moje vrchy, a tak to zdedia moji vyvolení, a moji služobníci budú bývať tam.
10. A Sáron bude za pastvisko drobného stáda a dolina Áchor za ležište dobytku, pre môj ľud, ktorí ma budú hľadať.
11. Ale vy, ktorí opúšťate JeHoVaHa, ktorí zabúdate na vrch mojej svätosti, ktorí strojíte bohu Šťastenovi stôl a Osudu nalievate strojeného vína,
12. vám dám taký osud, že vás vydám meču, a všetci sa zohnete, aby ste boli zabití, pretože som volal, a neohlásili ste sa; hovoril som, a nepočuli ste, ale ste robili to, čo je zlé v mojich očiach, a vyvolili ste si to, čo sa mi neľúbi.
13. Preto takto hovorí Pán JeHoVaH: Hľa, moji služobníci budú jesť, a vy budete hladovať; hľa, moji služobníci budú piť, a vy budete žízniť; hľa, moji služobníci sa budú radovať, a vy sa budete hanbiť;
14. hľa, moji služobníci budú plesať pre radosť srdca, a vy budete kričať pre bolesť srdca a budete kvíliť pre skrúšenie ducha.
15. A zanecháte svoje meno mojim vyvoleným na kliatbu. A zabije ťa Pán JeHoVaH. - Ale svojich služobníkov nazve iným menom,
16. takže ten, kto si bude dobrorečiť na zemi, bude si dobrorečiť v Bohu nezvratnej vernosti, a ten, kto bude prisahať na zemi, bude prisahať na Boha nezvratnej vernosti, lebo sa zabudnú predošlé súženia, a to preto, že budú ukryté zpred mojich očí.
17. <Nové nebesia a nová zem. Vlk s baránkom>Lebo hľa, stvorím nové nebesia a novú zem, a nebudú sa spomínať drievne veci ani neprijdú na myseľ.
18. Lež radujte sa a plesajte na večné veky nad tým, čo ja stvorím, lebo hľa, stvorím Jeruzalem Jeruzalemom plesania a jeho ľud ľudom radosti.
19. A budem plesať nad Jeruzalemom a radovať sa budem nad svojím ľudom, ani sa v ňom viacej nepočuje hlas plaču ani hlas kriku.
20. Nebude odtiaľ viacej dieťaťa, ktoré by žilo iba niekoľko dní, ani starca, ktorý by nevyplnil svojich dňov. Lebo chlapec zomrie, keď mu bude sto rokov, a hriešnikovi, keby mu bolo i sto rokov, bude sa zlorečiť.
21. Nastaväjú domov a budú bývať v nic; nasadia viníc a budú jesť ich ovocie.
22. Nebudú staväť, aby tam býval iný; nebudú sadiť, aby jedol iný; lebo jako dni stromu budú dni môjho ľudu, a dielo svojich rúk budú užívať moji vyvolení až do zvetšenia.
23. Nebudú pracovať nadarmo ani nebudú rodiť na strach, lebo oni budú semenom požehnaných JeHoVaHových aj ich potomci s nimi.
24. A bude tak, že prv ako budú volať, ja sa ohlásim; kým ešte budú hovoriť, ja vyslyším.
25. Vlk a jahňa budú sa pásť spolu, a lev bude žrať slamu jako vôl, a hadovi za pokrm bude prach. Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svätosti, hovorí JeHoVaH.

  Isaiah (65/66)