Isaiah (62/66)  

1. <Ďaľšie o budúcej sláve svätej cirkvi>Pre Sion nebudem mlčať a pre Jeruzalem nebudem ticho, dokiaľ nevyjde jeho spravedlivosť ako blesk, a nebude horieť jeho spasenie ako fakľa.
2. A tak uvidia národy tvoju spravedlivosť a všetci kráľovia tvoju slávu, a budú ťa volať novým menom, ktoré vyrieknu ústa JeHoVaHove.
3. A budeš korunou krásy v ruke JeHoVaHovej a diadémom kráľovstva v ruke svojho Boha.
4. Nepovedia ti viacej, že vraj opustená, ani tvojej zemi už viacej nepovedia spustošená; ale ty sa budeš volať: Chefcí - Bah (* Mám v ňom záľubu), a tvoja zem: Beula (* Vydatá, taká, ktorá má muža); lebo JeHoVaH bude mať v tebe záľubu, a tvoja zem bude vydatá jako žena.
5. Lebo jako si mládenec vezme pannu za ženu, tak si ťa vezmú tvoji synovia, a jako sa ženích raduje svojej neveste, tak sa bude tebe radovať tvoj Bôh.
6. <Pokoj a hojnosť>Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú nikdy mlčať. Vy tedy, ktorí pripomínate JeHoVaHa, nemajte pokoja!
7. Ale nedajte ani jemu pokoja, dokiaľ pevne nepostaví a dokiaľ neučiní Jeruzalema chválou na zemi!
8. JeHoVaH prisahal na svoju pravicu a na rameno svojej sily povediac: Nedám viacej tvojho obilia za pokrm tvojim nepriateľom, ani nebudú piť synovia cudzozemca tvojej vínnej šťavy, na ktorej si pracoval.
9. Ale tí, ktorí ho spratali, ho budú jesť a budú chváliť JeHoVaHa, a tí, ktorí ju shromaždili, ju budú piť v sieňach mojej svätosti.
10. Prejdite, prejdite bránami, urovnajte cestu prichádzajúcemu ľudu! Nasypte, nasypte hradskú cestu, vysberajte kamenie, vyzdvihnite prápor oproti národom!
11. Hľa, JeHoVaH dá vyhlásiť až do konca zeme: Povedzte dcére Siona: Hľa, ide tvoja spása, hľa, jeho mzda s ním a jeho dielo pred ním.
12. A nazovú ich: svätý ľud, vykúpení JeHoVaHovi; a ty sa budeš volať hľadaným, mestom, ktoré nebude opustené.

  Isaiah (62/66)