Isaiah (61/66)  

1. <Úrad Pána, Krista>Duch Pána JeHoVaHa je nado mnou, keďže ma pomazal JeHoVaH, aby som zvestoval pokorným evanjelium; poslal ma obviazať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára,
2. a vyhlásiť rok milosti JeHoVaHov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých zarmútených,
3. obrátiť pozor na zarmútených Siona, dať im okrasu miesto popola, oleja veselosti miesto smútku, odev chvály miesto ducha malomyseľnosti. A budú ich volať dubami spravedlivosti, sadením JeHoVaHovým, aby bol oslávený.
4. A vystavia pustiny od veku, postavia drievne spustošeniny, takže budú zase stáť, a obnovia pusté mestá, spustošené od pokolenia a pokolenia.
5. A postavia sa cudzinci a budú pásť vaše drobné stádo, a synovia cudzozemca budú vašimi oráčmi a vašimi vinármi.
6. <Semä, ktorému požehnal JeHoVaH>A vy sa budete volať kňazmi JeHoVaHovými; povie sa vám: Svätoslužobníci nášho Boha. Budete užívať bohatstvo národov a zameníte sa v ich sláve.
7. Za svoju hanbu dostanete dvojnásobne. A za potupu plesať budú nad svojím podielom, a tak budú dedične vládnuť dvojnásobným vo svojej zemi: budú mať večnú radosť.
8. Lebo ja JeHoVaH milujem súd a nenávidím lúpeže s neprávosťou a dám im odplatu za ich prácu podľa pravdy a učiním s nimi večnú smluvu.
9. A tak bude známe ich semeno medzi pohanmi a ich potomstvo medzi národami. Všetci, ktorí ich uvidia, poznajú ich, že sú semenom, ktoré požehnal JeHoVaH.
10. Preveľmi sa radujem v JeHoVaHovi, moja duša plesá v mojom Bohu, lebo ma obliekol do rúcha spásy, odial ma plášťom spravedlivosti; som ako ženích, ktorý si kňazsky zdobí hlavu stuhami, a jako nevesta, ktorá sa krášli svojimi ozdobami.
11. Lebo jako zem vydáva svoju rastlinu, a jako zahrada ženie to, čo bolo do nej zasiate, tak Pán JeHoVaH spôsobí to, aby vzišla spravedlivosť a chvála pred všetkými národami.

  Isaiah (61/66)