Isaiah (60/66)  

1. <Budenie cirkvi vidieť slávu z milosti>Povstaň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svetlo, a sláva JeHoVaHova vzišla nad tebou!
2. Lebo hľa, tma pokryje zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde JeHoVaH ako slnko rána, a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou.
3. A národy pojdú za tvojím svetlom a kráľovia za bleskom, ktorý sa bude skvieť nad tebou.
4. Pozdvihni svoje oči naokolo a vidz! Tí všetci sa shromaždia a prijdú k tebe! Tvoji synovia prijdú z ďaleka, a tvoje dcéry budú chované pri tvojom boku.
5. <Mnohé národy prijdú s bohatstvom na slávu JeHoVaHovu>Vtedy uvidíš a budeš žiariť radosťou, a tvoje srdce sa bude strachovať a rozšíri sa, lebo sa obráti k tebe množstvo mora, sila národov prijde k tebe.
6. Množstvo veľblúdov ťa pokryje, dromedári z Madianska a z Éfy; tí všetci prijdú zo Šeby, donesú zlato a kadivo a s radosťou budú zvestovať chvály JeHoVaHove.
7. Všetky stáda drobného dobytka Kédara sa shromaždia k tebe, barani Nebajota ti budú svätoslúžiť; vystúpia príjemnou obeťou na môj oltár, a tak oslávim dom svojej slávy.
8. A povieš: Kto sú títo, ktorí to letia ako hustý oblak a jako holubi do svojich dier?
9. Lebo na mňa čakajú ostrovy a lode Taršíša najprv, aby dopravily tvojich synov z ďaleka, ich striebro a ich zlato s nimi, na meno JeHoVaHa, tvojho Boha, a na slávu Svätého Izraelovho, lebo ťa oslávi.
10. A synovia cudzinca vystavia tvoje múry, a ich kráľovia ti budú svätoslúžiť, lebo som ťa zbil vo svojom hneve a vo svojej blahovôli zľutujem sa nad tebou.
11. Tvoje brány budú vždycky otvorené, nebudú zavierané ani vodne ani vnoci, aby dopravili k tebe silu pohanov, aj ich kráľovia budú dovedení.
12. Lebo národ a kráľovstvo ktoré by ti neslúžily, zahynú, a také národy istotne spustnú.
13. Sláva Libanona prijde k tebe, jedľa, jasen a zelenec spolu, ozdobiť miesto mojej svätyne, a tak oslávim miesto svojich nôh.
14. <Miesto strádania budú mať vykúpení nevysloviteľnú slávu>A pojdú k tebe zohnutí synovia tých, ktorí ťa trápili, a budú sa klaňať ku spodku tvojich nôh všetci tí, ktorí tebou pohŕdali, a budú ťa volať mestom JeHoVaHovým, Sionom, príbytkom Svätého Izraelovho.
15. Miesto toho, že si bol opustený a nenávidený, takže nebolo toho, kto by bol prešiel cez teba, učiním ťa večnou pýchou a radosťou pokolenia a pokolenia.
16. A budeš ssať mlieko národov i prsia kráľov budeš ssať a poznáš, že ja JeHoVaH som tvojím spasiteľom, a tvojím vykupiteľom silný Jakobov.
17. Miesto medi dopravím zlata a miesto železa dopravím striebra a miesto dreva medi a miesto kamenia železa a dám ti za vrchnosť pokoj a za správcov spravedlivosť.
18. Nepočuje sa viacej v tvojej zemi o násilí, spustošení a skrúšení v tvojich hraniciach, a nazveš svoje múry spasením a svoje brány chválou.
19. Nebude ti viacej slnce za svetlo vodne, ani čo do blesku, nebude ti svietiť mesiac, ale JeHoVaH ti bude večným svetlom a tvoj Bôh tvojou okrasou.
20. Nezajde viac tvoje slnce, a tvoj mesiac sa neskryje. lebo JeHoVaH ti bude večným svetlom, a bude koniec dňom tvojho smútku.
21. A čo do tvojho ľudu, všetci budú spravedliví, na veky budú dedične vládnuť zemou, mládnik môjho sadenia, dielo mojich rúk, aby som bol oslávený.
22. Najmenší bude v tisíc, a najchatrnejší sa rozmnoží v silný národ. Ja JeHoVaH to rýchle učiním jeho času.

  Isaiah (60/66)