Isaiah (55/66)  

1. <Výzva všetkým žíznivým, i pohanom, prijať milosť; vysokosť myšlienok Božích a moc jeho slova>Hoj, všetci žízniví, poďte k vodám, a vy, ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte zbožie a jedzte! Poďte, kupujte bez peňazí a bez platu, víno a mlieko!
2. Prečo vynakladáte peniaze na to, čo nie je chlebom, a svoju prácu na to, čo nenasycuje? Nože ma poslúchnite a jedzte dobré, a nech sa kochá vaša duša v tuku!
3. Nakloňte svoje ucho a poďte ku mne! Počujte, a nech žije vaša duša! A učiním s vami večnú smluvu, rôznu milosť Dávidovu, vernú.
4. Hľa, dal som ho za svedka národom, za vodcu a veliteľa národom.
5. Hľa, národ, ktorého neznáš, povoláš, a národy, ktoré ťa neznaly, pobežia k tebe pre JeHoVaHa, tvojho Boha, a pre Svätého Izraelovho, lebo ťa oslávi!
6. Hľadajte JeHoVaHa, dokiaľ ho možno najsť! Volajte na neho, dokiaľ je blízko!
7. Nech opustí bezbožný svoju cestu a nešľachetný človek svoje myšlienky a nech sa navráti k JeHoVaHovi, a zľutuje sa nad ním, a k nášmu Bohu, lebo je hojný odpustiť.
8. Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí JeHoVaH.
9. Lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky.
10. Lebo jako prší dážď a padá sneh s neba a viacej sa ta nenavracuje, ale napája zem a činí ju plodnou a úrodnou, takže vydáva semeno sejúcemu a chlieb jediacemu,
11. tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst; nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi, a podarí sa mu to, na čo ho pošlem.
12. Lebo s radosťou vyjdete a v pokoji doprevadení budete. Vrchy a brehy budú jasať pred vami, a všetky stromy poľa budú tlieskať rukami.
13. Miesto chrastiny narastie jedľa, a miesto hlohu narastie myrtus, a bude to JeHoVaHovi na slávne meno, na večné znamenie, ktoré nebude vyhladené.

  Isaiah (55/66)