Isaiah (52/66)  

1. <Ponúkanie Jeruzalema vidieť pomoc JeHoVaHovu>Prebuď sa, prebuď, odej sa svojou silou, Sione! Obleč si svoje zdobné rúcho, Jeruzaleme, to sväté mesto, lebo už neprijde viacej ne teba neobrezaný a nečistý!
2. Otras sa z prachu, povstaň, posaď sa, Jeruzaleme! Rozviaž si povrazy svojej šije a zahoď, zajatá dcéro Siona!
3. Lebo takto hovorí JeHoVaH: Zadarmo ste sa predali a tak ani nebudete vykúpení za peniaze.
4. Lebo takto hovorí Pán JeHoVaH: Najprv sišiel môj ľud dolu do Egypta, aby tam pohostínil, a Assúr ho utiskuje bez príčiny.
5. A tak teraz čože tu mám činiť, hovorí JeHoVaH, keď je môj ľud vzatý darmo, a tí, ktorí panujú nad ním, výskajú, hovorí JeHoVaH, a ustavične každého dňa sa rúhajú môjmu menu?
6. Preto pozná môj ľud moje meno, preto, toho dňa, že som to ja, ktorý hovorím: Hľa, tu som!
7. <Bôh kraľuje; jasať a vyjsť z Babylona>Aké krásne sú na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, ktorý hlása pokoj, ktorý zvestuje dobré, ktorý hlása spasenie, ktorý hovorí Sionu: Tvoj Bôh kraľuje!
8. Počuj! Hlas tvojich strážnych! Pozdvihli svoj hlas, radostne prespevujú všetci spolu, lebo uvidia, zoka - voko, keď sa JeHoVaH navráti na Sion.
9. Jasajte, radostne prespevujte spolu pustiny Jeruzalema, lebo JeHoVaH potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem!
10. JeHoVaH obnažil rameno svojej svätosti pred očami všetkých národov, a uvidia všetky končiny zeme spasenie nášho Boha!
11. Preč, preč, vyjdite odtiaľ, nedotýkajte sa nečistého, vyjdite z jeho stredu, z Babylona, očistite sa vy, ktorí nosíte nádoby JeHoVaHove!
12. Lebo nevyjdete v spechu ani nepojdete útekom, lebo JeHoVaH pojde pred vami, a za vami jako zadná stráž pojde Bôh Izraelov.
13. <Mesiáš potupený>Hľa, môj služobník bude rozumne konať, bude vyvýšený a vznešený a bude veľmi vysoký.
14. Jako sa mnohí zhrozia nad tebou. (Tak bude zohavený jeho vzhľad nad iných ľudí a jeho podoba nad synov človeka) -
15. tak zase skropí mnohé národy; pred ním kráľovia zavrú svoje ústa, pretože to, čo im nebolo rozprávané, uvidia, a tomu, čoho nepočuli, porozumejú.

  Isaiah (52/66)