Isaiah (48/66)  

1. <Zatvrdilý Izrael trvá len milosťou Božou>Počujte toto, dome Jakobov, ktorí sa nazývate menom Izraelovýma pošli ste z vôd Júdových, ktorí prisaháte na meno JeHoVaHovo a pripomínate Boha Izraelovho, ale nie v pravde ani nie v spravedlivosti!
2. Lebo sa nazývajú od svätého mesta a spoliehajú sa na Boha Izraelovho, ktorého meno je JeHoVaH Zástupov.
3. Oznámil som drievne veci od dávna, a keď vyšli z mojich úst, ohlasoval som ich; náhle som ich činieval, a dostanovily sa.
4. Pretože som vedel, že si ty urputný, a že tvoja šija železná húžva a tvoje čelo z medi,
5. preto som ti oznamoval od dávna; prv ako sa niektoré dostanovilo, ohlásil som ti to, aby si nepovedal: Moja modla to učinila, a: Moja rytina a sliatina to rozkázala.
6. Počul si, hľaď, všetko to, a vy, či nemusíte vyznať to isté? Už teraz ti ohlasujem nové veci a srážené tajné, ktorých si neznal.
7. Teraz sú stvorené a nie od dávna, a nepočul si o nich predo dňom, aby si nepovedal: Hľa, vedel som to.
8. Lebo veď ani si nepočul ani si nevedel, ani sa ti to od dávna nedostalo do uší, lebo som vedel, že budeš príliš neverne robiť a že sa voláš priestupníkom od života matky.
9. Pre svoje meno zhovievam zdŕžajúc svoj hnev a pre svoju chválu ho krotím tebe na dobré, aby som ťa nevyplienil.
10. Hľa, prepálim ťa, ale nie ako sriebro, preberiem ťa v peci súženia.
11. Pre seba, pre seba to učiním, lebo jako by mohlo byť poškvrnené moje meno? A svojej slávy inému nedám.
12. Počuj ma, Jakobe, a Izraelu, môj povolaný: Ja som to; ja som prvý a ja som i posledný.
13. Veď mohja ruka založila zem, a moja pravica rozpäla nebesia; len čo som zavolal na ne, hneď sa postavily všetky dovedna.
14. Shromaždite sa všetci, koľko vás je, a počujte! Kto z nich oznámil kedy tieto veci? Ten, ktorého miluje JeHoVaH, vykoná jeho vôľu na Babylone a jeho rameno na Chaldejoch.
15. Ja, ja som hovoril, aj ho povolám; dovediem ho, a jeho cesta sa mu vydarí.
16. Pristúpte ku mne, počujte to: Od počiatku som nehovoril skryte; od času, v ktorom sa to dialo, tam som ja. - A teraz, Pán JeHoVaH ma poslal a jeho Duch.
17. <JeHoVaH je vykupiteľom Izraelovým. Vyjdite z Babylona>Takto hovorí JeHoVaH, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov: Ja JeHoVaH, tvoj Bôh, ťa učím prospievať a vediem ťa cestou, ktorou máš ísť.
18. Oj, aby si bol pozoroval na moje prikázania, bol by tvoj pokoj ako rieka a tvoja spravedlivosť ako vlny mora!
19. A tvojho semena by bolo jako piesku a plodu tvojho života jako jeho zŕn; nebolo by vyťaté ani vyhladené jeho meno zpred mojej tvári!
20. Vyjdite z Babylona! Utečte od Chaldejov! Zvestujte hlasom plesania, ohlasujte to, rozneste to až na koniec sveta! Povedzte: JeHoVaH vykúpil svojho služobníka Jakoba!
21. A nebudú žízniť, keď ich povedie po pustinách, dá, aby im tiekly vody zo skaly a roztrhne skalu, a budú sa liať vody!
22. Nemajú pokoja, hovorí JeHoVaH, bezbožní.

  Isaiah (48/66)