Isaiah (45/66)  

1. <JeHoVaH povoláva Cýra pre svojich služobníkov>Takto hovorí JeHoVaH svojmu pomazanému, Cýrovi, ktorého pojmem za jeho pravicu, aby som pred ním podmanil národy a rozopnem bedrá kráľov, aby som pred ním otvoril dvere, a brány sa nebudú zamykať:
2. Ja pojdem pred tebou a vyrovnám to, čo je nerovné, skrúšim medené dvere a železné závory posekám.
3. A dám ti poklady, skryté vo tme, a ukryté klenoty, aby si poznal, že som to ja JeHoVaH, ktorý ťa volám po tvojom mene, Bôh Izraelov,
4. pre slovo svojho služobníka Jakoba a pre Izraela, svojho vyvoleného! A tedy pomenoval som ťa tvojím menom a dal som ti krásne prímeno, hoci ma neznáš.
5. Ja som JeHoVaH, a niet viacej nikoho; neni Boha krome mňa. Opásal som ťa, hoci ma neznáš,
6. aby poznali od východu slnca aj od západu, že nieto nikoho krome mňa. Ja som JeHoVaH, a niet viacej nikoho,
7. ja, ktorý formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím pokoj a tvorím zlo, ja JeHoVaH činím to všetko!
8. Dajte rosu, nebesia, s hora, a vysoké oblaky nech lejú spravedlivosť; nech sa roztvorí zem, a nech plodia spasenie, a spravedlivosť nech vydá plody spolu! Ja JeHoVaH som to stvoril!
9. <Beda reptákom>Beda tomu, kto sa pravotí so svojim tvorcom, črep s inými črepmi zeme! Či azda povie hlina svojmu hrnčiarovi: Čo to robíš? A o tebe tvoje dielo, vraj nemá rúk!
10. Beda tomu, kto hovorí otcovi: Načo plodíš? A žene: Načo rodíš?
11. Takto hovorí JeHoVaH, svätý Izraelov, a jeho tvorca: Pýtajte sa ma na to, čo prijde! Starosť o mojich synov a o dielo mojich rúk ponechajte na mňa!
12. Ja som učinil zem a stvoril som človeka na nej; ja, moje ruky roztiahly nebesia, a velím všetkému ich vojsku.
13. Ja ho zobudím v spravedlivosti a urovnám všetky jeho cesty; on vystaví moje mesto a mojich zajatých prepustí, a to nie za mzdu ani nie za úplatný dar hovorí JeHoVaH Zástupov.
14. Takto hovorí JeHoVaH: Trud Egypta a zisk obchodu Ethiopie ako i Sebejci, mužovia vysokej postavy, prejdú k tebe a budú tvoji; za tebou pojdú, v putách prejdú a budú sa tebe klaňať, tebe sa budú modliť a povedia: Len u teba je silný Bôh, a nieto viacej, niet viacej nijakého Boha.
15. Aj si ty skutočne silný Bôh, skrývajúci sa, Bôh Izraelov, spasiteľ.
16. Ale tamtí sa budú hanbiť, aj rumenieť budú od studu, všetci ta pojdú spolu v stude tí, ktorí vyrábajú obrazy.
17. <Izrael bude spasený JeHoVaHom>Ale Izrael bude spasený JeHoVaHom spasením vekov; nebudete sa hanbiť ani nebudete rumenieť od studu až na veky veku.
18. Lebo takto hovorí JeHoVaH, stvoriteľ nebies, a on je Bôh, tvorca zeme a jej učiniteľ; on ju postavil tak, aby stála; nestvoril jej prázdnej; utvoril ju nato, aby sa bývalo na nej. Ja JeHoVaH, a niet viacej.
19. Nehovorím niekde v úkryte, na tmavom mieste zeme; nepovedal som semenu Jakobovmu: Hľadajte ma na pustine! Ja JeHoVaH hovorím spravedlivosť, zvestujem to, čo je pravé.
20. Shromaždite sa a poďte, priblížte sa spolu vy, ktorí ste unikli z pohanov! Nevedia ničoho tí, ktorí nosia drevo svojej rytiny a modlia sa bohu, ktorý nezachráni.
21. Oznámte a dajte sem, áno nech sa poradia spolu a povedia kto to ohlasoval od pradávna, oznamoval to od dávna? Či azda nie ja JeHoVaH? Lebo niet viacej nijakého Boha krome mňa, niet silného Boha spravedlivého a spasiteľa krome mňa!
22. <Pán volá k spaseniu všetky končiny zeme>Obráťte zreteľ ku mne, aby ste boly spasené, všetky končiny zeme, lebo ja som silný Bôh, a niet viacej nikoho.
23. Prisahal som sám na seba, slovo vyšlo z úst sprvedlivosti, ktoré sa nevráti zpät, že sa mne skloní každé koleno, že na mňa bude prisahať každý jazyk.
24. A povie: Len v JeHoVaHovi mám každú spravedlivosť a silu. - K nemu prijdú. A hanbiť sa budú všetci, ktorí sú zapálení proti nemu.
25. V JeHoVaHovi budú spravedliví a budú sa chváliť všetko semeno Izraelovo.

  Isaiah (45/66)