Isaiah (44/66)  

1. <Zasľúbenie Svätého Ducha; krome JeHoVaHa niet Boha>A tak teraz počuj, Jakobe, môj služobníku, a Izraelu, ktorého som si vyvolil!
2. Takto hovorí JeHoVaH, ktrý ťa učinil a ktorý ťa utvoril od života tvojej matky a pomáha ti: Neboj sa, môj služobníku, Jakobe a Ješurún, ktorého som si vyvolil,
3. lebo vylejem vody na žíznivé a potoky na sušinu; vylejem svojho Ducha na tvoje semä a svoje požehnanie na tvojich potomkov,
4. a budú rásť na spôsob trávy, jako vrbina pri potokoch vody.
5. Tento povie: Ja som JeHoVaHov, a tamten bude vzývať meno Boha Jakobovho, a iný sa zapíše svojou rukou JeHoVaHovi a pridá si meno Izrael.
6. Takto hovorí JeHoVaH, Kráľ Izraelov, a jeho vykupiteľ, JeHoVaH Zástupov: Ja som prvý a ja som i posledný, a krome mňa niet Boha
7. A kto jako ja ohlasuje - a nech to oznámi a nech mi to predloží - od toho času, ako som položil ľud veku? Alebo to,čo ide, alebo to, čo prijde, nech im oznámia!
8. Nestrachujte sa a ani sa nechvejte! Či som ti neohlasoval oddávna a neoznámil? A vy ste mojimi svedkami. Či je azda nejaký Bôh krome mňa? Ani niet skaly; neviem o nijakej.
9. <Robenie márnych modiel>Tí, ktorí formujú rytiny, sú márnosťou všetci, koľko ich je; ich najmilejšie modly nič neprospejú, a oni sami sú si svedkami toho: nevidia ani nevedia ničoho, aby sa hanbili.
10. Kto tedy bude formovať boha alebo liať rytinu, aby nič neprospela?!
11. Hľa, všetci, ktorí sa družia k nemu, sa budú hanbiť a takí remeselníci nad iných ľudí. Nech sa shromaždia všetci, koľko ich je, nech sa postavia; nech sa strachujú, nech sa hanbia všetci dovedna!
12. Kuje železo na sekeru a pracujúc pri uhlí formuje ju kladivami; robí ju ramenom svojej sily, pri čom je i hladný, až nieto sily; nepije vody a ustáva.
13. Kreše kusy dreva; ťahá šnúru; označuje to tužkou; robí to rezákmi a značí to kružidlom; spraví to jako čo by podobu muža, jako ozdobu človeka, aby to sedelo doma.
14. Ide si zoťať cedry; vezme hrab a dub a vyberie si pevné medzi stromami lesa; zasadí jasen, a dážď pôsobí vzrast.
15. A je človekovi na palivo, a vezmúc z toho zohreje sa, i prikladá a pečie chlieb i spraví si boha a klania sa, urobí z toho rytinu a kľaká pred ňou.
16. Polovicu toho spáli na ohni, pri druhej polovici jie mäso, pečie pečeňu a nasýti sa, i zohreje sa a povie: Hej, zohrial som sa, cítim vatru!
17. A z jeho ostatku spraví boha, svoju rytinu, kľaká pred ňou a klania sa a modlí sa jej a hovorí: Vytrhni ma, lebo ty si môj boh!
18. Nevedia ani nechápu, lebo zaslepil ich oči, aby nevideli, ich srdcia, aby nerozumeli.
19. A neuváži vo svojom srdci, a niet u neho známosti ani rozumu, aby povedal: Polovicu toho som spálil na ohni, ba aj som napiekol chleba pri jeho uhlí, upiekol som mäso a jedol som, či tedy mám spraviť z jeho zbytku ohavnosť, či mám kľakať a klaňať sa klátu dreva?!
20. Pasie sa na popole; oklamané srdce ho odklonilo, a nevytrhne svojej duše a nepovie: Či nie je to klam v mojej pravici?
21. <Všemohúci JeHoVaH zahladí prestúpenia Izraelove>Pamätaj na to Jakobe, a Izraelu, lebo ty si môj služobník! Utvoril som ťa; ty si môj služobník. Ó, Izraelu; nebudeš u mňa zabudnutý!
22. Zahladím tvoje prestúpenia ako hustý oblak a jako mrákavu tvoje hriechy. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil!
23. Plesajte, nebesia, lebo to učinil JeHoVaH! Pokrikujte radostne, spodiny zeme! Jasajte s plesotom, vrchy, hora i všetky stromy, ktoré sú v nej, lebo JeHoVaH vykúpil Jakoba a v Izraelovi sa nádherne oslávil!
24. Takto hovorí JeHoVaH, tvoj vykupiteľ, a ten ktorý ťa utvoril od života matky: Ja JeHoVaH činím všetko: sám rozprestieram nebesia, rozťahujem zem zo svojej vlastnej moci;
25. marím znamenia márnotlachov a z veštcov robím bláznov; zavraciam múdrych zpät a ich vedu obraciam na bláznovstvo;
26. staviam pevne slovo svojho služobníka, aby stálo, a radu svojich poslov vykonávam, ja, ktorý hovorím o Jeruzaleme: Bude obydlený! a o mestách Júdových: Budú bystavené! A jeho spustošeniny znova vybudujem;
27. ktorý hovorím hlbine: Vyschni! A obe tvoje rieky vysuším,
28. ktorý hovorím o Cýrovi - Môj pastier. A vykoná všetko, čo sa mi bude ľúbiť, a povie o Jeruzaleme: Nech sa vystaví! a o chráme: Nech sa založí!

  Isaiah (44/66)