Isaiah (30/66)  

1. <Hrozba dúfajúcim v Egypt. Vraj neprorokujte!>Beda spurným synom odpadlým, hovorí JeHoVaH, hotovým vykonať radu, ale radu nie zo mňa, a lejúc uzavrieť smluvu, ale smluvu nie podľa môjho Ducha, aby hromadili hriech na hriech,
2. tí, ktorí ta idú, aby odišli dolu do Egypta, ale mojich úst sa neopýtali; aby sa posilnili silou faraona a aby sa utiekli do tône Egypta.
3. Ale vám bude sila faraonova na hanbu a útočište v tôni Egypta na posmech.
4. Lebo jeho, Júdove kniežatá boly v Coane, a jeho poslovia prišli až do Chánesa.
5. Všetci sa budú hanbiť pre ľud, ktorý im neprospeje; nie na pomoc ani nie na prospech, ale bude na hanbu i na potupu.
6. Bremä hoviad na Juhu. Zemou súženia a úzkosti, odkiaľ pochodí lev a ľvíča, zmija a ohnivý had lietajúci, nesú svoje bohatstvo na chrbtoch mladých oslov a svoje poklady na hrbe veľblúdov k ľudu, ktorý neprospeje.
7. Lebo Egypťania? Márne a nanič budú pomáhať! Preto vyhlasujem o tomto a hovorím: Rahab sú. Sedieť!
8. A tak teraz idi, napíš to na tabuľu pred nimi a vry to do knihy, aby to bolo pre budúci čas, pre vždy, až na veky.
9. Lebo je to spurný ľud, synovia lhári, synovia, ktorí nechcú poslúchať zákon JeHoVaHov,
10. ktorí hovoria vidiacim videnia: Nevidzte! a tým, ktorí zrú, prorokom: Nezrite nám toho, čo je pravé! Hovorte nám hladké pochlebenstvá, zrite príjemné veci klamné;
11. vybočte z cesty, odchýľte sa od stezky; urobte to, aby zmizol zpred našej tvári Svätý Izraelov!
12. Preto takto hovorí Svätý Izraelov: Pretože opovrhujete týmto slovom a nadejete sa na útisk a na svoju prevrátenosť a spoliehate sa na to,
13. preto vám bde táto neprávosť ako trhlina, ktorá ide spadnúť, ako vydutie na vysokom múre, ktorého skrúšenie prijde znenazdania, rýchle,
14. a rozrazí ho, jako niekto rozrazí hrnčiarsku nádobu rozbitú, nazľutuje sa, takže sa nenajde z nej, keď sa raz rozbije, ani črep nabrať doň ohňa z ohnišťa alebo načrieť vody z jamy.
15. Lebo takto hovorí Pán JeHoVaH, Svätý Izraelov: Keď sa obrátite a upokojíte sa, budete zachránení; v utíšení sa a v dúfaní bude vaša sila. Ale nechcete,
16. lež hovoríte: Nie, ale na koňoch utečieme. Preto aj budete utekať! Na rýchlych ujdeme. Preto aj budú rýchli tí, ktorí vás budú stíhať.
17. Jeden tisíc pred okríknutím jedného, pred okríknutím piatich budete utekať, dokiaľ len nezostanete jako stĺp na temene vrchu a jako prápor na kopci.
18. <Zasľúbenie kajúcim>A preto bude očakávať JeHoVaH, aby sa zmiloval nad vami, a preto sa vyvýši, aby sa zľutoval nad vami - ; lebo JeHoVaH je Bohom súdu. Blahoslavení sú všetci, ktorí očakávajú na neho.
19. Lebo ľud, ktorý bude bývať na Sione, v Jeruzaleme, ty, ľude nebudeš už nikdy plakať; istotne sa zmiluje nad tebou na hlas tvojho kriku; len čo počuje, ohlási sa ti.
20. A keď vám i dá Pán chleba úzkosti a vody útisku, ale nebudú viacej skrytí tvoji učitelia, a tvoje oči budú vidieť tvojich učiteľov;
21. tvoje uši počujú slovo zpoza teba, ktoré bude hovoriť: Toto je tá cesta; choďte po nej, už či by ste sa obrátili napravo či naľavo.
22. A poškvrníte pokrytie tvojich strieborných rytín a modloslužobné rúcho tvojich zlatých sliatin; vyvrhneš ich ako hnusobu a povieš tomu: Von s tebou!
23. A dá i dážď na tvoje semä, ktorým poseješ svoju zem, a chlieb z úrody zeme, ktorý bude šťavnatý a výživný; tvoj dobytok sa bude pásť toho dňa na širokom pastvisku.
24. A voly a mladí osli, ktorí budú obrábať zem, budú žrať krm, solený a miešaný, ktorý bude previaty lopatou a vejačkou.
25. A na každom vysokom vrchu jako i na každom vyvýšenom brehu budú potoky, prúdy vody, v deň veľkého vraždenia, keď padnú veže.
26. Vtedy bude svetlo mesiaca jako svetlo slnka, a svetlo slnka bude sedemnásobné, jako svetlo siedmich dňov, v deň, v ktorý obviaže JeHoVaH zlámanie svojho ľudu a zahojí ranu jeho zbitia.
27. <JeHoVaH ide terstať bezbožníkov. Assúr bude zdrtený>Hľa, meno JeHoVaHovo prichádza zďaleka, ktorého hnev horí a valí sa hore jako ťarcha dymu; jeho rty sú plné zúrivosti, a jeho jazyk je ako zožierajúci oheň
28. a jeho duch ako zaplavujúci potok rozvodnený, ktorý dosiahne až po hrdlo, aby preosial národy na riečici márnosti a zahodil ohlávku, vedúcu do bludu, na čelusť národov.
29. Pieseň budete mať ako pieseň noci, v ktorej sa zasväcuje slávnosť, a radosť srdca jako radosť toho, kto ide s píšťalou, idúc na vrch JeHoVaHov, ku Skale Izraelovej.
30. A JeHoVaH dá počuť velebnosť svojho hlasu a ukáže spustenie svojho ramena s búrlivosťou hnevu a s plameňom zožierajúceho ohňa, s rozmetávajúcim víchrom, prívalom a ľadom.
31. Lebo od hlasu JeHoVaHovho bude zdrtený Assúr, ktorý bíjal iných prútom.
32. A stane sa, že každé prejdenie palicou silne doľahne, ktoré spustí JeHoVaH na neho pri bubnoch a pri citarách, a v bojoch mávaním svojej ruky bude bojovať proti nemu.
33. Lebo už dávno je pripravené peklo; aj to je prihotovené kráľovi, hlboké, široké učinil; čo do jeho popravišťa, jesto oheň a dreva mnoho; dych JeHoVaHov, ktorý je ako potok síry, ho zapáli.

  Isaiah (30/66)