Isaiah (19/66)  

1. <Egypt porazený a spustošený; múdrosť zhynula>Bremä Egypta. Hľa, JeHoVaH sa nesie na hustom oblaku ľahkom a prijde do Egypta. Tu sa od zdesenia zaklátia modly Egypta pred jeho tvárou, a srdce Egypta sa rozplynie v jeho vnútornostiach.
2. Lebo podpichnem Egypťana proti Egypťanovi, a budú bojovať brat proti svojmu bratovi a blížny proti svojmu blížnemu, mesto proti mestu, kráľovstvo proti kráľovstvu.
3. A rozleje sa duch Egypta v jeho vnútornostiach, a jeho radu pohltím, a budú sa pýtať modiel a mrmlajúcich čarodejníkov, vešteckých duchov zomrelých a vedomcov.
4. A predám Egypt do ruky tvrdých pánov, a prísny kráľ nemilosrdný bude panovať nad nimi, hovorí Panovník JeHoVaH Zástupov.
5. A osiaknu vody mora, a rieka vyschne a vysuší sa,
6. a tak rieky narobia smradu, opadnú, a vyschnú veľtoky Dolného Egypta, trstina a rákos sa scvrknú a zvädnú.
7. Trávniky popri veľtoku, pri ústí veľtoku i každá siatina popri veľtoku uschne, bude odviata, a nebude jej.
8. Vtedy budú kvíliť rybári a smútoť budú všetci, ktorí vrhajú udicu do veľtoku, a tí, ktorí rozostierajú sieť na vody, uvädnú od núdze.
9. A zase tí, ktorí spracúvajú česaný ľan, sa budú hanbiť ako aj tí, ktorí tkajú kment.
10. Lebo jeho stĺpy budú rozdrtené; všetci, ktorí pracovali za mzdu, budú zarmútenej duše.
11. Ba isteže sú kniežatá mesta Coana blázni; múdrych radcov faraonových rada osprostela. Jakože smiete povedať faraonovi: Som synom múdrych, synom niekdajších kráľov?
12. Kdeže sú, kde tvoji múdri? Nože nech ti oznámia a nech vedia, čo usúdil JeHoVaH Zástupov vo svojej rade o Egypte!
13. Zbláznily sa kniežatá Coana; oklamané sú kniežatá mesta Nof; zaviedli Egypt, a to náčelní mužovia jeho pokolení.
14. JeHoVaH nalial do jeho vnútra ducha závratu, a spôsobili to, že Egypt blúdi vo všetkom, čo robí, jako blúdi opilý človek pri svojom vývratku.
15. A nebude mať Egypt diela, ktoré by bola učinila hlava alebo chvost, vetev alebo siť.
16. <Egypt ako ženy a bude sa báť JeHoVaHa, tak i Assúr>Toho dňa bude Egypt ako ženy a bude sa triasť a strachovať pred kývnutím ruky JeHoVaHa Zástupov, ktorou zakýva proti nemu.
17. A zem Júdova bude Egyptu na postrach: každý, komukoľvek ju pripomenú, bude sa strachovať pre radu JeHoVaHa Zástupov, ktorú uzavrel proti nemu.
18. Toho dňa bude päť miest v Egyptskej zemi, ktoré budú hovoriť kananejským jazykom a budú prisahať JeHoVaHovi Zástupov. Jedno z nich sa bude volať Ir-haheres (* Mesto sboreniny).
19. Toho dňa bude stáť oltár JeHoVaHov prostred Egyptskej zeme a pamätný stĺp vedľa jeho hranice JeHoVaHovi.
20. A bude na znamenie a za svedka JeHoVaHovi Zástupov v Egyptskej zemi. Lebo bubú kričať JeHoVaHovi pre tých, ktorí ich budú utiskovať, a pošle im spasiteľa a toho, ktorý sa bude za nich pravotiť, a vytrhne ich.
21. A tak bude JeHoVaH známy Egyptu, a Egypťania poznajú JeHoVaHa toho dňaa budú mu slúžiť bitnou obeťou a obilným darom a budú sľubovať JeHoVaHovi sľuby i plniť.
22. A JeHoVaH bude biť Egypt ranami, bude biť a uzdraví, a navrátia sa k JeHoVaHovi, a dá sa im uprosiť a uzdraví ich.
23. Toho dňa bude hradská z Egypta do Assýrie, a Assýrovia prijdú do Egypta a Egypťania do Assýrie a Egypťania i s Assýrmi budú slúžiť JeHoVaHovi.
24. Toho dňa bude Izrael tretím k Egyptu a k Assýrii, požehnaním prostred zeme.
25. Protože ho požehná JeHoVaH Zástupov a povie: Nech je požehnaný môj ľud Egypt a dielo mojich rúk Assýria a moje dedičstvo Izrael!

  Isaiah (19/66)