Isaiah (11/66)  

1. <Proroctvo o Kristovi a o jeho kráľovstve>A vyjde prútok z parezu Izaiho, a mládnik z jeho koreňov ponesie ovocie.
2. Spočinie na ňom Duch JeHoVaHov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a hrdinskej sily, duch známosti a bázne JeHoVaHovej.
3. A jako voňavá obeť bude mu voňať bázeň JeHoVaHova; nebude súdiť podľa videnia svojich očí ani nebude trestať podľa počutia svojich uší,
4. ale bude súdiť chudobných podľa spravedlivosti a bude trestať tichých zeme podľa spravedlivého práva, bude biť zem prútom svojich úst a duchom svojich rtov zabije bezbožného.
5. Spravedlivosť bude opaskom jeho bedier a pravdivosť opaskom jeho ľadvín.
6. Vlk bude bývať s baránkom, a pardus bude ležať s kozľaťom, teľa a ľvíča a krmný dobytok budú spolu, a malé chlapča ich povedie;
7. krava a medvedica budú sa spolu pásť, aj ich mláďatá budú spolu ležať, lev bude žrať slamu jako vôl,
8. a dieťa, ktoré požíva prsia, bude sa ihrať nad dierou jedovatého hada, a odstavenec siahne svojou rukou na dieru baziliškovu.
9. Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svätosti, lebo zem bude plná známosti JeHoVaHovej, tak ako čo vody pokrývajú more.
10. A stane sa toho dňa, že po koreni Izaiho, ktorý bude stáť za prápor národom, snažne sa budú dopytovať pohania, a miesto jeho odpočinutia bude samá sláva.
11. <Spasené ostatky, mier v Izraelovi>A stane sa toho dňa, že Pán po druhé priloží svoju ruku, aby si dobyl ostatok svojho ľudu, ktorý ponechaný súc pozostane z Assúra a z Egypta, z Patrosa a z Ethiopie, z Élama a zo Sineára, z Chamatu a z ostrovov mora.
12. A vyzdvihne prápor národom a soberie zahnaných Izraelových a rozptýlené Júdove shromaždí od štyroch strán zeme.
13. Potom uhne žiarlivosť Efraimova, a protivníci Júdovi budú vyplienení. Efraim bude žiarliť na Júdu, a Júda nebude sužovať Efraima.
14. Ale sletia na plece Filištínov na západ; spolu budú plieniť synov východu; na Edoma a Moába vystrú svoju ruku; a synovia Ammonovi ich budú poslúchať.
15. A JeHoVaH vyrieknuc kliatbu nad zátokou Egyptského mora celkom ju zahladí a mávne svojou rukou na rieku v rozhorúčení svojho ducha a rozrazí ju na sedem potokov a spôsobí to, aby ju mohli prejsť v obuvi.
16. A bude schodná hradská ostatku jeho ľudu, ktorý ponechaný súc pozostane z Assúra, jako bola Izraelovi v deň, v ktorý išiel hore z Egyptskej zeme.

  Isaiah (11/66)