Isaiah (1/66)  

1. <Nevďačnosť a nevernosť Júdova. Jeho zkaza>Videnie Izaiáša, syna Ámosovho, ktoré videl o Júdovi a o Jeruzaleme za dní Uziáša, Jotama, Achaza a Ezechiáša, judských kráľov.
2. Počujte, nebesia, pozoruj ušima, zem, lebo JeHoVaH hovorí: Synov som vychoval a vyvýšil, ale oni zradne odpadli odo mňa.
3. Vôl zná svojho hospodára a osol jasle svojho pána; Izrael nezná, môj ľud nesrozumieva.
4. Beda hriešnemu národu, ľudu, obťaženému neprávosťou, semenu zlostníkov, porušeným synom! Opustili JeHoVaHa, rúhali sa Svätému Izraelovmu, odvrátili sa zpät.
5. Načo aj máte byť ešte bití, keď sa len zase a vše viac odvraciate?! Celá hlava je nemocná, a celé srdce neduživé.
6. Od spodku nohy až po vrch hlavy neni na ňom celého miesta zdravého; všetko je samá rana, modrina a hnisavá rana otvorená; rany neboly vytlačené ani obviazané ani na úľavu obmäkčené olejom.
7. Vaša zem leží púšťou, vaše mestá sú vypálené ohňom, a vaša pôda, cudzinci ju zožierajú pred vami, a je púšťou, jako podvrátená od cudzincov,
8. kým dcéra Siona pozostala jako búdka vo vinici a jako nočný úchylok na uhorkovom poli, jako obľahnuté mesto.
9. Keby nám JeHoVaH Zástupov nebol zanechal niečo málo pozostatku, boli by sme jako Sodoma, Gomore by sme boli podobní.
10. <Márnosť bohoslužby bez pokánia>Počujte slovo JeHoVaHovo, vy, kniežatá Sodomy; pozorujte ušima zákon našeho Boha, vy, ľude Gomory!
11. Načože mi je to množstvo vašich bitných obetí? hovorí JeHoVaH. Nasýtil som sa zápalných obetí baranov i tuku vykŕmeného dobytka, a krvi juncov, oviec a kôz nie som žiadostivý.
12. Keď prichádzate, aby ste sa ukázali pred mojou tvárou, ktože to kedy vyhľadával z vašej ruky, aby ste šliapali moje nádvoria?
13. Nedonášajte viacej obilných darov klamných; kadivo mi je ohavnosťou; čo do novmesiaca soboty a svolávania shromaždenia, nemôžem zniesť neprávosti ani sviatočného davu bezbožného.
14. Vaše novmesiace a vaše výročité slávnosti nenávidí moja duša; staly sa mi bremenom; ustal som od nesenia.
15. Preto keď rozprestierate svoje ruky, zakrývam svoje oči pred vami, ba i keď množíte modlitbu, nečujem; vaše ruky sú plné krvi.
16. Umyte sa, očistite sa, odstráňte zlosť svojich skutkov zpred mojich očí, prestaňte zle robiť!
17. Učte sa dobre robiť, hľadajte súd, dopomáhajte utlačenému k právu, súďte súd siroty, zastaňte sa práva vdovy.
18. <Zasľúbenie kajúcim, pomsta nekajúcim>Nože poďte a pravoťme sa potom! hovorí JeHoVaH: Keby boly vaše hriechy jako šarlát, budú biele jako sneh; keby boly červené jako červec, dvakrát farbený, budú jako vlna.
19. Ak budete chcieť a budete poslúchať, budete jesť dobré veci zeme.
20. Ale jestli sa budete vzpečovať a postavíte sa na odpor, budete požraní od meča, lebo ústa JeHoVaHove hovorily.
21. <Ohlásenie súdov Božích a Božej vernosti>Oj, ako sa stalo smilnicou mesto, kedysi verné! Bolo plné súdu; spravedlivosť prebývala v ňom, a teraz v ňom bývajú vrahovia!
22. Tvoje striebro sa obrátilo na trosky; tvoje víno je pomiešané s vodou;
23. tvoje kniežatá sú spurní odpadlíci, spoločníci zlodejov; všetci, koľko ich je, milujú úplatný dar a ženú sa za odplatou; siroty nesúdia podľa spravedlivosti, a pravota vdovy neprijde pred nich.
24. Preto hovorí Panovník JeHoVaH Zástupov, Mocný Izraelov: Oj, poteším sa nad svojimi protivníkmi a pomstím sa na svojich nepriateľoch!
25. A obrátim svoju ruku na teba a očistím ťa spáliac tvoje trosky jako žieravina a odstránim všetko tvoje olovo.
26. A navrátim ti tvojich sudcov, ktorí budú jako tí tam prv, a tvojich radcov, ako na počiatku, a potom sa budeš volať mestom spravedlivosti, verným mestom.
27. Sion bude vykúpený súdom a jeho navrátivší sa spravedlivosťou.
28. Ale skrúšenie odpadlíkov a hriešnikov prijde spolu, a tí, ktorí opúšťajú JeHoVaHa, zahynú.
29. Lebo sa budú hanbiť pre modlárske duby, po ktorých ste túžili, a budete rumenieť od studu pre zahrady, ktoré ste si zvolili,
30. pretože budete jako dub, ktorého lístie vädne, a jako zahrada, ktorá nemá vody.
31. A bude najsilnejší pazderím a jeho dielo iskrou, a oboje to bude horieť spolu, ani nebude nikoho, kto by zahasil.

      Isaiah (1/66)