Hosea (9/14)  

1. <Prijdú dni navštívenia. Blúdi prorok i ľud>Neraduj sa, Izraelu, na plesot ako národy, lebo smilníš odchádzajúc od svojho Boha; miluješ mzdu za smilstvo na všetkých humnách obilných.
2. Humno ani vínny preš ich nebude pásť, a vínna šťava im zlyhá.
3. Nebudú bývať v zemi JeHoVaHovej, ale Efraim sa navráti do Egypta, a v Assýrii budú jesť nečisté.
4. Nebudú liať JeHoVaHovi vína v obeť, ani mu nebudú príjemné ich bitné obeti; budú im ako chlieb smútiacich za mŕtvym; všetci, ktorí by ho jedli, zanečistia sa, lebo ich chlieb je pre ich duše, nevojde do domu JeHoVaHovho.
5. Čo budete robiť na deň slávnosti a na deň sviatku JeHoVaHovho?
6. Lebo hľa, odídu ta pre zkazu; Egypt ich zhromaždí, Memfis ich pohrobí; čo do žiadúcnych vecí ich striebra, prhľava ich dostane do majetku; bodliak bude v ich stánoch.
7. Prijdú dni navštívenia, prijdú dni odplaty, pozná Izrael. Prorok mu je blázon, pomätenec muž ducha - pre množstvo tvojej neprávosti a pre mnohé útočiace nepriateľstvo.
8. Pozorujúcim strážcom bol Efraim u môjho Boha. A teraz prorok? Osídlom vtáčnika na všetkých jeho cestách, útočné nepriateľstvo v dome jeho Boha.
9. Hlboko sa porušili jako za dní Gibee; rozpamätá sa na ich neprávosť; navštívi ich hriechy.
10. Jako hrozná na púšti som našiel Izraela, jako prvé ovocie na fíku v jeho prvotine som videl vašich otcov, ale oni prišli k Bálpeorovi a nazarejsky sa oddali tej hanebnosti a stali sa mrzkosťou jako aj ich láska.
11. Čo do Efraima, ich sláva zaletí jako vták na toľko, že nebude pôrodu ani tehotenstva ani počatia.
12. Lebo ak vychovajú svojich synov, osirotím ich, takže nebude človeka, lebo aj beda im, keď uhnem od nich.
13. Efraim, ako vidím u Týru, je zasadený na krásnej nive; ale Efraim má vyviesť svojich synov k vrahovi.
14. Daj im JeHoVaHu, lež čo dáš? Daj im potratné lono a vyschlé prsia.
15. Všetka ich nešľachetnosť je v Gilgale, lebo tam som ich vzal v nenávisť; pre zlosť ich skutkov ich zaženiem zo svojho domu; nebudem ich viacej milovať; všetky ich kniežatá sú spurní odpadlíci.
16. Efraim bude zbitý; ich koreň uschne; nedonesú ovocia; lebo aj keby splodily, pobijem to, čo bude najžiadúcnejšie ich lona.
17. Môj Bôh ich zavrhne, lebo ho neposlúchajú, a budú tulákmi medzi národami.

  Hosea (9/14)