Hosea (5/14)  

1. <Izrael a Efraim padnú a Júda s nimi pre pýchu a neprávosť>Počujte to kňazi, a pozorujte ušami, dome Izraelov, a, dome kráľov, čujte nakloniac uši, lebo vám platí súd, pretože ste boli osídlom v Micpe a rozostretou sieťou na Tábore.
2. A, vybočili z cesty, zabŕdli hlboko v zabíjaní; ale ja dám každému z nich jeho zaslúžený trest.
3. Ja znám Efraima, a Izrael nie je skrytý predo mnou; lebo teraz smilníš, Efraime; zanečistený je Izrael.
4. Nedopúšťajú toho ich skutky, aby sa navrátili k svojmu Bohu, lebo duch smilstva je medzi nimi, a JeHoVaHa neznajú.
5. Ale pýcha Izraelova svedčí do jeho tvári. A Izrael a Efraim klesnú pre svoju neprávosť, klesne s nimi i Júda.
6. Pojdú hľadať JeHoVaHa svojím stádom drobného dobytka a svojím stádom hoviad, ale nenajdú; vzdialil sa od nich.
7. Dopúšťali sa nevernosti proti JeHoVaHovi, lebo naplodili cudzích synov; teraz ich požerie novmesiac aj s ich podielom zeme.
8. Trúbte na trúbu v Gibei, na surmitu v Ráme, kričte v Bét-ávene! Za tebou, Benjamine!
9. Efraim bude obrátený v púšť v deň kázne; v pokoleniach Izraelových oznámim istú pravdu.
10. Kniežatá Júdove sú podobné tým, ktorí prenášajú medzu; na ne vylejem svoju prchlivosť ako vodu.
11. Efraim je utisknutý, zlomený súdom, lebo volí chodiť za ľudským prikázaním.
12. A ja som Efraimovi jako moľ a jako hnis domu Júdovmu.
13. A keď videl Efraim svoj neduh a Júda svoj hnisavý vred, odišiel Efraim k Assúrovi a poslal ku kráľovi Jarebovi. Ale on vás nebude môcť uzdraviť ani vás nevyhojí z vášho hnisavého vredu.
14. Lebo ja budem Efraimovi jako ľúty lev a jako ľvíča domu Júdovmu. Ja, ja uchvatnúc roztrhám a pojdem, odnesiem, a nebude toho, kto by vytrhnul.
15. Pojdem, navrátim sa na svoje miesto, dokiaľ neuznajú svojej viny a nebudú hľadať mojej tvári.

  Hosea (5/14)