Hosea (4/14)  

1. <Pravota JeHoVaHova s ľudom Izraelovým>Počujte slovo JeHoVaHovo, synovia Izraelovi, lebo JeHoVaH má pravotu s obyvateľmi zeme, pretože niet pravdy ani milosrdenstva ani známosti Božej v zemi.
2. Kliatba, klamstvo, vražda, zlodejstvo a cudzoložstvo sa rozmohly a krv stíha krv.
3. Preto bude smútiť zem, a zomdleje každý, kto býva v nej, i s poľnou zverou i s nebeským vtáctvom, ba i morské ryby pohynú.
4. Ale pri tom nech sa len nikto nepravotí, ani nech nikto nekarhá, lebo tvoj ľud je podobný tým, ktorí sa vadia s kňazom.
5. A preto klesneš toho dňa, a klesne i prorok s tebou, vnoci, a zahladím i tvoju mater.
6. <Zavrhli známosť JeHoVaHovu a preto ponesú následky>Môj ľud bude vyhladený preto, že nieto známosti. Pretože si ty zavrhol známosť, zavrhnem i ja teba, aby si mi nekonal kňazskej služby, a pretože si zabudol na zákon svojho Boha, zabudnem i ja na tvojich synov.
7. Čím viacej sa rozmáhali, tým viacej hrešili proti mne; premením ich slávu v potupu.
8. Obeť za hriech môjho ľudu jedia a pozdvihujú svoju dušu k ich neprávosti.
9. Preto bude jako ľud tak i kňaz. A navštívim na ňom jeho cesty a vrátim mu na odplatu jeho skutky.
10. A tak budú jesť, ale sa nenasýtia; budú smilniť, ale sa nerozmnožia, pretože opustili JeHoVaHa odvrátiac od neho pozor.
11. Smilstvo, víno a vínna šťava odníma rozum (* Doslovne: srdce).
12. Môj ľud sa dopytuje svojho dreva, a jeho palica mu oznamuje, čo má robiť, lebo duch smilstva uvodí do bludu, a smilnia vytiahnuc sa zpod správy svojho Boha.
13. Na temenách vrchov obetujú a kadia na brehoch pod dubom, pod topoľou a pod brestom, lebo je dobrá ich tôňa. Preto smilnia vaše dcéry, a vaše nevesty cudzoložia.
14. Nenavštívim neprávosti na vašich dcérach, že smilnia, ani na vašich nevestách, že cudzoložia, - lebo oni sami odchádzajú v ústranie so smilnicami a obetujú s tými, ktoré sa zasvätily nepleche. Ale ľud, ktorý nerozumie, bude porazený.
15. <Izrael ako spurná jalovica, Efraim modlár>Akže ty smilníš, Izraelu, nech sa nedopúšťa viny Júda! A nechoďte do Gilgala ani nechoďte hore do Bét-ávena (* Dom-márnosti), ani neprisahajte: Jako že žije JeHoVaH.
16. Lebo Izrael je spurný jako spurná jalovica; teraz ich bude pásť JeHoVaH ako baránka na šírine.
17. Efraim sa pridružil modlám, nechaj ho.
18. Ich nápoj je spurný, smilnia nestudate, milujú, jej štíty - vladári milujú potupu.
19. Vietor ho soberie (Efraima) do svojich krýdel, a budú sa hanbiť pre svoje obeti.

  Hosea (4/14)