Hosea (3/14)  

1. <Ďaľšie podobenstvo cudzoložnou ženou>A JeHoVaH mi riekol: Iď ešte a zamiluj si ženu, milovanú od priateľa a cudzoložnú, jako miluje JeHoVaH synov Izraelových, kým oni sa obracajú tvárou k iným bohom a milujú hroznové hrudy.
2. A tak som si ju kúpil za pätnásť striebra a za pol druha chomera jačmeňa.
3. A povedal som jej: Seď mi za mnoho dní, nesmilni a nebuď nikomu ženou, a taký budem i ja naproti tebe.
4. Lebo za mnoho dní budú sedieť synovia Izraelovi bez kráľa a bez kniežaťa, bez obeti a bez modly, bez efoda a bez domácich bohov.
5. Potom sa navrátia synovia Izraelovi a budú hľadať JeHoVaHa, svojho Boha, a Dávida, svojho kráľa, a strachom pobežia k JeHoVaHovi a k jeho dobrote v posledných dňoch.

  Hosea (3/14)