Hosea (10/14)  

1. <Modlárstvo a všeobecná porušenosť. Tresty za to>Izrael je bujný vinič, nesie ovocie rovné sebe; ale čím viacej jeho ovocia, tým viacej rozmnožuje svoje oltáre; čím lepšia jeho zem, tým viacej rozmnožuje svoje oltáre; čím lepšia jeho zem, tým lepšie robili stĺpy modiel.
2. Ich srdce je úlisné; preto teraz už budú pykať; on poláme ich oltáre, zkazí ich stĺpy.
3. Lebo teraz povedia: Nemáme kráľa, pretože sme sa nebáli JeHoVaHa, a kráľ, čože učiní pre nás?
4. Hovoria slová, klnú sa falošne, robia smluvu, a súd kvitne podobný jedu na záhonoch mojich polí.
5. Za teľce Bét-ávena boja sa obyvatelia Samárie, ale aj istotne bude smútiť nad ním jeho ľud, i jeho pohanskí kňazi, ktorí plesajú nad ním, nad jeho slávou, lebo sa odstehuje od neho.
6. Aj ono bude dopravené do Assýrie jako dar kráľovi Jarebovi. Efraim si odnesie hanbu, a Izrael sa bude hanbiť pre svoju radu.
7. Zkazená bude Samária i so svojím kráľom, bude jako pena na vode.
8. <Lútosť JeHoVaHova. Milostivé zasľúbenie pokánia. No, Izrael len hreší>A zahladené budú výšiny Ávena, hriech Izraelov; tŕnie a bodľač porastie na ich oltároch, a povedia vrchom: Prikryte nás! A brehom: Padnite na nás!
9. Odo dní Gibee si hrešil, Izraelu! Tam stáli. Nepostihla ich v Gibei vojna proti synom neprávosti.
10. No, budem ich trestať podľa svojej žiadosti, a budú sobrané proti nim národy, keď ich priviažem ku ich dvom neprávostiam.
11. Efraim je vyučená jalovica; rada mláti tlačiac nohami. Ale ja prejdem po jej peknom krku, zapriahnem Efraima; Júda bude orať; Jakob mu bude brániť.
12. Sejte si na spravedlivosť, žnite podľa milosti, zorte si úhor! Ale je čas hľadať JeHoVaHa, dokiaľ neprijde, a dá, aby vám pršala spravedlivosť.
13. Ale vy ste orali bezbožnosť; žali ste neprávosť a jedli ste ovocie klamstva, lebo si sa nadejal na svoju cestu, na množstvo svojich hrdinov.
14. Ale povstane surma medzi tvojimi ľudstvami, a všetky tvoje pevnosti budú spustošené, jako spustošil Šalman Bét-arbéla v deň boja; mater i so synmi bola rozrazená.
15. Tak vám učiní Bét-el pre zlosť vašej zlosti; na svitaní bude dokonale zahladený kráľ Izraelov.

  Hosea (10/14)