Hebrews (8/13)  

1. <Ďaľšie o kňazstve Pána Ježiša>Ale hlavné pri tom, o čom je slovo, je to, že máme takého veľkňaza, ktorý sa posadil po pravici trónu Veličenstva v nebesiach,
2. svätoslužobník svätyne a pravého stánu, ktorý postavil JeHoVaH a nie človek.
3. Lebo každý najvyšší kňaz ustanovúva sa nato, aby obetoval dary a obeti, a preto bolo potrebné, aby aj on mal niečo, čo by obetoval.
4. Lebo keby bol na zemi, ani by nebol kňazom, keď sú kňazi, ktorí podľa zákona obetujú dary
5. a ktorí svätoslúžia obrazu a tôni nebeských vecí, jako povedal Bôh Mojžišovi, keď mal robiť stán: Hľaď, vraj, aby si učinil všetko podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu.
6. Ale teraz došiel Ježiš natoľko znamenitejšej svätoslužby, nakoľko je aj lepšej smluvy prostredníkom, ktorá je uzákonená na lepších zasľúbeniach.
7. <O novej smluve>Lebo ak by tamtá prvá bola bývala bezúhonná, nehľadalo by sa miesto druhej.
8. Lebo karhajúc ich hovorí: Hľa, idú dni, hovorí JeHoVaH (* Jr 31, 31), a uzavriem s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú smluvu,
9. nie podľa smluvy, ktorú som učinil s ich otcami toho dňa, keď som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z Egyptskej zeme, lebo oni nezostali v mojej smluve, a ja som si ich nepovšimnul, hovorí JeHoVaH.
10. Lebo toto je smluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí JeHoVaH: Dám svoje zákony do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom.
11. A nebudú viacej učiť každý svojho blížneho a každý svojho brata hovoriac: Poznaj JeHoVaHa! Lebo ma budú všetci znať, od malého z nich až do veľkého z nich.
12. Lebo budem milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy a na ich bezzákonné skutky viacej nespomeniem.
13. Tým, že hovorí novú, vyhlásil prvú za zastaralú. A to, čo zastarieva a stárne, je blízke zániku.

  Hebrews (8/13)