Haggai (2/2)    

1. <JeHoVaH povzbudzuje vodcov i ľud>Siedmeho mesiaca, dvadsiateho a prvého dňa toho mesiaca stalo sa slovo JeHoVaHovo skrze proroka Haggea povediac:
2. Nože povedz Zorobábelovi, synovi Šaltielovmu, vojvodovi Júdovmu, a Jozuovi, synovi Jehocadákovmu, najväčšiemu kňazovi, a ostatku ľudu a riekni:
3. Kto je medzi vami pozostalý, kto videl tento dom v jeho prvej sláve? A čo jaký ho vidíte teraz? Či nie je proti tamtomu jako nič vo vašich očiach?
4. Avšak teraz buď silný, Zorobábelu, hovorí JeHoVaH, a buď silný Jozua, synu Jehocadákov, najväčší kňazu, a buď silný všetok ľud zeme, hovorí JeHoVaH, a robte, lebo ja som s vami, hovorí JeHoVaH Zástupov,
5. so slovom, ktoré som smluvil s vami, keď ste išli z Egypta, a môj Duch tiež stojí vo vašom strede; nebojte sa!
6. Lebo takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Ešte raz, po krátkom čase zatrasiem nebom i zemou, morom i suchom.
7. A zatrasiem všetkými národami, a prijde žiadúcne všetkých národov, a naplním tento dom slávou, hovorí JeHoVaH Zástupov.
8. Moje je striebro a moje zlato, hovorí JeHoVaH Zástupov.
9. Väčšia bude sláva tohoto posledného domu ako tamtoho prvého, hovorí JeHoVaH Zástupov, a na tomto nieste dám pokoj, hovorí JeHoVaH Zástupov.
10. Dvadsiateho a štvrtého dňa, deviateho mesiaca, druhého ruku Dária stalo sa slovo JeHoVaHovo skrze proroka Haggea povediac:
11. <Izrael nečistý jako od mŕtveho, preto bieda>Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Nože sa opýtaj kňazov na zákon a povedz:
12. Keby niekto niesol posviatne mäso v krýdle svojho rúcha a dotknul by sa svojím krýdlom chleba alebo váre alebo vína alebo oleja alebo jekéhokoľvek jedla, či bude sväté? A kňazi odpovedali a riekli: Nie.
13. Vtedy povedal Haggeus: Keby sa niekto nečistý od mŕtveho tela dotknul ktorejkoľvek z týchto vecí, či bude nečisté? A kňazi odpovedali a riekli: Bude nečisté.
14. Na to odpovedal Haggeus a riekol: Tak i tento ľud a tak i tento národ pred mojou tvárou, hovorí JeHoVaH, a tak i každé dielo ich rúk i to, čo tam obetujú, je nečisté.
15. A tak teraz nože priložte svoje srdce a vidzte od tohoto dňa a vyše, keď ešte nebol priložený kameň ku kameňu na chráme JeHoVaHovom.
16. Po celý čas, čo bolo tak, že keď prišiel niekto ku hromade dvadsiatich, bolo desať; prišiel ku prešu nabrať päťdesiat z čereňa, a bolo dvadsať.
17. Bil som vás suchom, rudou a kamencom, každé dielo vašich rúk, ale neobrátili ste sa ku mne, hovorí JeHoVaH.
18. Nože priložte svoje srdce od tohoto dňa a vyše, od dvadsiateho a štvrtého dňa deviateho mesiaca k času od toho dňa, ktorého bol založený chrám JeHoVaHov, priložte svoje srdce!
19. Či je ešte semeno v obilnici? Ale od viniča až po fík a granát a olivový strom nič nedonášalo úrody. Od tohoto dňa požehnám.
20. A Stalo sa slovo JeHoVaHovo po druhé k Haggeovi dvadsiateho a štvrtého dňa toho mesiaca povediac:
21. <Zorobábel predobraz Pána Krista>Povedz Zorobábelovi, vojvodovi Júdovmu, a riekni: Ja zatrasiem nebom i zemou
22. a prevrátim trón kráľovstiev a zahladím silu kráľovstiev národov a prevrátim voz i tých, ktorí sa vozia na ňom, a sostúpia kone aj ich jazdci, každý skolený mečom svojho brata.
23. Toho dňa, hovorí JeHoVaH Zástupov, vezmem ťa, Zorobábelu, synu Šealtielov, môj služobníku, hovorí JeHoVaH, a učiním ťa ako pečatný prsteň, lebo teba som si vyvolil, hovorí JeHoVaH Zástupov.

  Haggai (2/2)