Genesis (9/50)  

1. <Bôh žehná Noacha a jeho synov. Zápoved vraždiť>A Bôh požehnal Noacha a jeho synov a riekol im: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem.
2. Vaša bázeň a váš strach bude na každom zvierati zeme a na každom vtákovi neba; to i so všetkým, čo sa hýbe na zemi, i so všetkými rybami mora je dané do vašej ruky.
3. Všetko, čo sa hýbe a je živé, bude vám na pokrm, ako zelené byliny, tak som vám dal to všetko.
4. Avšak mäsa s jeho dušou to jest s jeho krvou, nebudete jesť.
5. No, vašu krv vo vašich dušiach budem vyhľadávať; z ruky každého zvieraťa ju budem vyhľadávať i z ruky človeka, z ruky každého, kto by zabil svojho brata, budem vyhľadávať dušu človeka.
6. Kto vyleje krv človeka, toho krv bude vyliata človekom, lebo na obraz Boží učinil Bôh človeka.
7. A vy sa ploďte a množte sa, rozploďte sa hojne na zemi a rozmnožte sa na nej.
8. A zase povedal Bôh Noachovi a jeho synom s ním a riekol:
9. <Smluva Božia s Noachom>A ja, hľa, staviam svoju smluvu s vami i s vaším semenom po vás
10. i s každou dušou živou, ktorá je s vami, jako z vtáctva, tak i z hoviad i zo všetkých zvierat zeme s vami počnúc od všetkých tých, ktoré vyšly z korábu, až po každé zviera zeme.
11. A tedy som postavil svoju zmluvu s vami a nebude viacej vyťaté všetko telo vodami potopy, ani nebude viacej potopy, aby zkazila zem.
12. A Bôh povedal: Toto bude znamením smluvy, ktorú ja dávam medzi sebou a medzi vami a medzi každou živou dušou, ktorá je s vami, na večné pokolenia:
13. svoju dúhu dávam na oblaku, a bude znamením smluvy medzi mnou a medzi zemou,
14. a bude, keď zaoblačím oblakom nad zemou, že sa ukáže dúha na oblaku,
15. a vtedy sa rozpamätám na svoju smluvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami jako i medzi každou živou dušou v každom tele, a nebude viacej vôd na potopu, aby zkazila každé telo.
16. A dúha bude na oblaku, a budem ju vidieť, aby som pamätal na večnú zmluvu medzi Bohom a medzi každou živou dušou v každom tele, ktoré je na zemi.
17. A Bôh povedal Noachovi: Toto je tedy znamením smluvy, ktorú som postavil medzi sebou a medzi každým telom, ktoré je na zemi.
18. A synovia Noachovi, ktorí vyšli z korábu, boli: Sem, Cham a Jafet. A Cham bol otec Kanaánov.
19. Títo traja sú synovia Noachovi, a od týchto bola zaľudnená celá zem.
20. <Noach sadí vinicu. Zlorečí Kanaánovi>A Noach, muž pôdy začal obrábať zem a vysadil vinicu.
21. A pil víno a opil a obnažil sa prostred svojho stánu.
22. A Cham, otec Kanaánov, videl nahotu svojho otca a povedal to svojim dvom bratom vonku.
23. Vtedy vzal Sem a Jafet rúcho, položili ho obaja na svoje plece a išli zadom a prikryli nahotu svojho otca, kým ich tvári boly obrátené nazad, takže nevideli nahoty svojho otca.
24. Keď sa potom prebudil Noach zo svojho vína a dozvedel sa, čo mu urobil jeho mladší syn,
25. povedal: Nech je zlorečený Kanaán; sluhom sluhov bude svojim bratom.
26. A potom povedal: Nech je požehnaný JeHoVaH Bôh Semov, a Kanaán nech mu je sluhom.
27. Nech rozšíri Bôh Jafeta, a nech býva v stánoch Semových, a Kanaán nech im je sluhom.
28. A Noach žil po potope tristo päťdesiat rokov.
29. A bolo všetkých dní Noachových deväťsto a päťdesiat rokov, a zomrel.

  Genesis (9/50)