Genesis (6/50)  

1. <Ľudská zlosť rozmnožená. Bôh káže staväť koráb>A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme, a narodily sa im dcéry,
2. že videli synovia Boží ľudské dcéry, že sú krásne, a brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili.
3. A JeHoVaH riekol: Nebude sa môj Duch prieť s človekom na veky v jeho blúdení; je telo, a bude jeho dní sto dvadsať rokov.
4. V tých dňoch boli obrovia na zemi, a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľudským dcéram a rodily im. To boli tí siláci, ktorí sú od veku mužmi povestného mena.
5. A JeHoVaH videl, že sa množí zlosť človeka na zemi, a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni.
6. A JeHoVaH ľutoval, že učinil človeka na zemi, a mal bolesť vo svojom srdci.
7. A JeHoVaH riekol: Zahladím človeka, ktorého som stvoril, s tvári zeme, zahladím všetko od človeka až do hoväda, až do zemeplazu a až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil.
8. Ale Noach našiel milosť v očiach JeHoVaHových.
9. Toto sú rody Noachove: Noach bol spravedlivý muž dokonalý vo svojich pokoleniach. Noach chodil s Bohom.
10. A Noach splodil troch synov: Sema, Chama a Jafeta.
11. A zem bola porušená pred Bohom a zem bola naplnená ukrutnosťou.
12. A Bôh videl zem, a hľa, bola porušená, lebo každé telo bolo porušilo svoju cestu na zemi.
13. A Bôh riekol Noachovi: Koniec každého tela prišiel predo mňa, lebo zem je plná ukrutnosti od nich, a hľa, zkazím ich aj so zemou.
14. Učiň si koráb z dreva gófera; a spravíš koráb s priehradami a pokryješ ho zvnútra i zvonku smolou.
15. A spravíš ho na takýto spôsob: tristo lakťov bude dĺžka korábu, päťdesiat lakťov jeho šírka a tridsať lakťov jeho výška.
16. Korábu spravíš oblok, a to na lakeť a zavrieš ho, shora. A dvere korábu umiestiš na jeho boku; spravíš ho s poschodiami, so spodným, druhým a tretím poschodím.
17. A ja, hľa, uvediem potopu vôd na zem, aby som skazil každé telo, v ktorom je duch života pod nebom; všetko, čo je na zemi, zomrie.
18. A postavím svoju smluvu s tebou, a vojdeš do korábu ty i tvoji synovia i tvoja žena i ženy tvojich synov s tebou.
19. A zo všetkých zvierat, z každého tela, po dvoje uvedieš z každého do korábu, aby si ich zachoval živé so sebou; samec a samica budú.
20. Z vtáctva podľa jeho druhu, z hoviad podľa ich druhu, zo všetkých zemeplazov podľa ich druhu, po dvoje z každého vojdú k tebe, aby boly zachované živé.
21. A ty si naber z každej potraviny, ktorá sa jie, a shromaždíš to k sebe a bude to tebe aj im na pokrm.
22. A Noach učinil všetko tak, ako mu prikázal Bôh; tak učinil.

  Genesis (6/50)