Genesis (4/50)  

1. <Kain a Ábel. Postup hriechu>A Adam poznal Evu, svoju ženu, a počala a porodila Kaina (* Kain=Nadobudnutý), a riekla: Nadobudla som muža s JeHoVaHom.
2. A zase porodila jeho brata Ábela (* Ábel=Márnosť, smútok). A Ábel pásol ovce, a Kain obrábal zem.
3. A stalo sa po čase, že Kain doniesol JeHoVaHovi obetný dar z plodu zeme:
4. A doniesol aj Ábel z prvorodených svojho stáda a z ich tuku. A JeHoVaH pohliadol milostive na Ábela a na jeho obetný dar.
5. Ale na Kaina ani na jeho obetný dar nepohliadol, a preto sa Kain veľmi rozpálil hnevom, tak, že opadla jeho tvár.
6. A JeHoVaH riekol Kainovi: Prečo si sa rozpálil hnevom, a prečo opadla tvoja tvár?
7. Či, keď budeš dobre robiť, nebude povznesená a veselá? A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dveriach, a jeho túžba sa nesie po tebe. Ale ty budeš panovať nad ním!
8. Na to zase hovoril Kain s Ábelom, svojím bratom. Ale stalo sa potom, keď boli na poli, že povstal Kain na Ábela, svojho brata, a zabil ho.
9. A JeHoVaH riekol Kainovi: Kde je Ábel, tvoj brat? A Kain povedal: Neviem. Či som ja strážcom svojho brata?
10. A JeHoVaH riekol: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá ku mne zo zeme!
11. A ty teraz budeš zlorečený nad tú zem, ktorá otvorila svoje ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojej ruky.
12. Keď budeš obrábať zem, nebude ti viacej vydávať svojej sily. Behúňom a tulákom budeš na zemi.
13. Vtedy povedal Kain JeHoVaHovi: Moja neprávosť je väčšia, než aby mi mohla byť odpustená.
14. Hľa, zaháňaš ma dnes s tvári zeme a zpred svojej tvári, budem sa skrývať a budem tulákom a behúňom na zemi, a stane sa, že ktokoľvek ma najde, zabije ma.
15. A JeHoVaH mu riekol: Pre tú príčinu, ktokoľvek by zabil Kaina, na tom bude pomstené sedemnásobne. A JeHoVaH položil znamenie na Kaina, aby ho nikto nezabil, nech by ho našiel ktokoľvek.
16. A tak vyšiel Kain zpred tvári JeHoVaHovej a býval v zemi Nóda (* Nód=Tulák) východne od Édena.
17. <Potomstvo Kainovo>A Kain poznal svoju ženu, a počala a porodila Hanocha. A staväl mesto a nazval meno mesta podľa mena svojho syna Hanochom.
18. A Hanochovi sa narodil Irád, a Irád splodil Mechujaela, a Mechijael splodil Metušaela, a Matušael splodil Lámecha.
19. A Lámech si vzal dve ženy; jednej bolo meno Ada, a meno druhej bolo Cilla.
20. A Ada porodila Jabala; ten bol otcom tých, ktorí bývajú v stánoch a pasú stádo.
21. A meno jeho brata bolo Júbal; ten bol otcom všetkých, ktorí hrajú na harfu a pískajú na píšťalu.
22. I Cilla porodila Tubalkaina, kováča, otca to všetkých, ktorí pracujú z medi a zo železa. A sestra Tubalkainova bola Naama.
23. A Lámech povedal svojim ženám, Ade a Cille: Počujte môj hlas, ženy Lámechove! Ušima pozorujte moju reč! Lebo som zabil muža pre svoju ranu a mládenca pre svoju modrinu.
24. Lebo vraj sedem ráz má byť pomstený Kain, ale pre Lámecha bude pomstené sedemdesiatsedem ráz!
25. A Adam ešte poznal svoju ženu, a porodila syna a nazvala jeho meno Set (* Set=Náhrada), lebo vraj Bôh mi dal náhradou iné semä namiesto Ábela, keď ho zabil Kain.
26. I Setovi sa narodil syn, a nazval jeho meno Enoš. Vtedy začali vzývať meno JeHoVaHovo.

  Genesis (4/50)