Genesis (35/50)  

1. <Odstránenie cudzích bohov>A Bôh riekol Jakobovi: Vstaň, iď hore do Bét-ela a bývaj tam a učiň tam oltár silnému Bohu, ktorý sa ti ukázal vtedy, keď si utekal pred Ezavom, svojím bratom.
2. Vtedy povedal Jakob svojmu domu, a všetkým, ktorí boli s ním: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte medzi sebou, a očistite sa a zameňte svoje rúcha,
3. a vstanúc poďme hore do Bét-ela, a učiním tam oltár silnému Bohu, ktorý ma vyslyšal v deň môjho súženia a bol so mnou na ceste, ktorou som išiel.
4. A dali Jakobovi všetkých cudzích bohov, ktorí boli v ich ruke, i náušnice, ktoré mali na svojich ušiach, a Jakob ich zakopal a skryl pod dubom, ktorý bol pri Sicheme.
5. A tak sa rušali. A strach Boží bol na mestách, ktoré boly vôkol nich, a nehonili synov Jakobových.
6. A Jakob prišiel do Lúza, ktoré je v zemi Kanaána, to je Bét-el, on i všetok ľud, ktorý bol s ním.
7. A vystavili tam oltár a pomenovali to miesto: El-bet-el (* Silný-Bôh-Bét-ela); lebo tam tam sa mu boli zjavili Bohovia, keď utekal pred svojím bratom.
8. A toho času zomrela Debora, chôva Rebekina, a bola pochovaná pod Bét-elom, pod dubom, a nazval meno toho duba: Allon-bachút (* Dub-plaču).
9. <Bôh sa ukáže Jakobovi>A Bôh sa zase ukázal Jakobovi, keď prišiel z Pádan-arama, a požehnal ho.
10. A Bôh mu povedal: Tvoje meno je Jakob. Nebude sa viacej nazývať tvoje meno Jakob, ale Izrael bude tvoje meno. A tak nazval jeho meno Izrael.
11. A ešte mu povedal Bôh: Ja som silný Bôh všemohúci. Ploď sa a množ sa! Národ, áno hromada národov bude z teba, i kráľovia pojdú z tvojich bedier.
12. A zem, ktorú som bol dal Abrahámovi a Izákovi, dám tebe, i tvojmu semenu po tebe dám tú zem.
13. Potom odišiel Bôh hore od neho na mieste, na ktorom hovoril s ním.
14. A Jakob postavil pamätný stĺp na mieste, na ktorom hovoril s ním, pamätný stĺp kamenný, vylial naň liatu obeť a polial ho na vrchu olejom.
15. A Jakob nazval meno miesta, na ktorom hovoril s ním Bôh: Bét-el.
16. <Smrť Ráchelina. Benjamin. Rúbenov zlý skutok>A tak sa rušali z Bét-ela. A bolo ešte nejaký malý kúsok cesty do Efraty, keď porodila Rácheľ, ale mala ťažký pôrod.
17. A stalo sa, kým tedy s ťažkosťou rodila, že jej povedala baba: Neboj sa, máš i toto syna.
18. A stalo sa v tom, keď vychádzala jej duša, lebo zomrela, že nazvala jeho meno Ben-oni (* Syn-bolesti); ale jeho otec ho pomenoval Benjamin (* Syn-pravice).
19. A tak zomrela Rácheľ a bola pochovaná na ceste do Efraty, to jest Bet-lehem (* Dom-chleba).
20. A Jakob postavil pomník na jej hrob. To je ten náhrobný pomník Ráchelin, ktorý tam stojí až do dnešného dňa.
21. A Izrael sa rušal ďalej a roztiahol svoj stán z tamtej strany veže Éder (* Veže-stáda).
22. A stalo sa, keď býval Izrael v tej zem, že išiel Rúben a ležal s Bilhou, ženinou svojho otca, a Izrael sa to dopočul. A synov Jakobových bolo dvanásť.
23. <Synovia Jakobovi. U Izáka; jeho smrť>Synovia Leini: prvorodený Jakobov Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Izachár a Zabulon.
24. Synovia Ráchelini: Jozef a Benjamin.
25. A synovia Bilhy, dievky Ráchelinej: Dán a Naftali.
26. A synovia Zilfy, dievky Leinej: Gád a Aser. Toto sú synovia Jakobovi, ktorí sa mu narodili v Pádan-arame.
27. A Jakob prišiel k Izákovi, svojmu otcovi, do Mamre, do mesta Arbeho, ktoré je Hebron, kde pohostínil Abrahám a Izák.
28. A Izákových dní bolo sto osemdesiat rokov.
29. A tak dokonal Izák a zomrel a bol pripojený k svojmu ľudu, starý a sýty dňov, a pochovali ho Ezav a Jakob, jeho synovia.

  Genesis (35/50)