Genesis (29/50)  

1. <Jakobov príchod k Lábanovi>Potom sa zobral Jakob a išiel do zeme synov Východu.
2. A keď pozrel, tu hľa videl studňu na poli. A hľa, boly tam tri stáda oviec, ktoré ležaly pri nej, lebo z tej studne napájali stáda, a kameň na vrchu studne bol veľký.
3. A shromažďovávaly sa ta všetky stáda, a len potom odvaľovávali kameň s vrchu studne, a napojili stádo a zase privalili kameň na vrch studne, na jeho miesto.
4. A Jakob sa ich opýtal: Moji bratia, odkiaľ ste? A povedali: Sme z Chárana.
5. Vtedy im povedal: Či znáte Lábana, syna Náchorovho? A povedali: Známe.
6. A zase im povedal: Či sa má dobre? A oni odpovedali: Dobre, a hľa, tamto ide Rácheľ, jeho dcéra, so stádom.
7. Vtedy im povedal: Však ešte je ďaleko do večera, ešte nie je čas, aby sa sháňal dobytok; napojte ovce a iďte, paste.
8. Ale oni povedali: Nemôžeme, dokiaľ sa nesoženú všetky stáda; len vtedy odvalia kameň so studne, a napojíme ovce.
9. A kým ešte hovoril s nimi, prišla Rácheľ so stádom oviec a kôz, ktoré patrily jej otcovi lebo bola pastierkou.
10. A stalo sa, keď videl Jakob Rácheľ, dcéru Lábana, brata svojej matky, a stádo Lábana, brata svojej matky, že pristúpil Jakob a odvalil kameň s otvoru studne a napojil stádo Lábana, brata svojej matky.
11. A Jakob bozkal Rácheľ a povýšil svoj hlas a plakal.
12. A Jakob oznámil Rácheli, že je bratom jej otca a že je synom Rebeky a ona bežala a oznámila to svojmu otcovi.
13. A stalo sa, keď počul Lában zvesť o Jakobovi, synovi svojej sestry, že vyšiel a bežal mu oproti a objímuc ho bozkal ho a doviedol ho do svojho domu, a on porozprával Lábanovi všetko to, čo sa stalo.
14. A Lában mu povedal: Tak je, si moja kosť a moje telo. A býval u neho jeden mesiac.
15. <Jakob slúži za svoje ženy>Potom povedal Lában Jakobovi: Či preto, že si môj brat, budeš mi darmo slúžiť? Povedz mi, čo bude tvoja mzda?
16. A Lában mal dve dcéry, meno staršej bolo Lea, a meno mladšej bolo Rácheľ.
17. Ale Lea mala chúlostivé oči, a Rácheľ bola peknej postavy a krásnej tvári.
18. A Jakob si zamiloval Rácheľ a povedal: Budem ti slúžiť sedem rokov za Rácheľ, tvoju mladšiu dcéru.
19. A Lában odpovedal: Lepšie je, aby som ju dal tebe, než ako by som ju mal dať inému mužovi. Bývaj u mňa.
20. A tak slúžil Jakob za Rácheľ sedem rokov, a bolo to v jeho očiach ako niekoľko dní, keďže ju mal rád.
21. Potom povedal Jakob Lábanovi: Daj mi moju ženu, lebo sa vyplnily moje dni, aby som vošiel k nej.
22. Vtedy shromaždil Lában všetkých mužov toho miesta a urobil hostinu.
23. Ale večer stalo sa, že pojal Leu, svoju dcéru, a voviedol ju k nemu, a vošiel k nej
24. A Lában jej dal Zilfu, svoju dievku, Lei, svojej dcére, za dievku.
25. A keď bolo ráno, hľa, bola to Lea. A povedal Lábanovi: Čo si mi to urobil? Či som neslúžil u teba za Rácheľ? Prečo si ma tedy oklamal?
26. A Lában povedal: Tu u nás sa nerobí tak, aby sa mladšia vydala prv ako staršia, prvorodená.
27. Vyplň týždeň tejto, a potom ti dáme i túto za službu, ktorú budeš slúžiť u mňa, ešte druhých sedem rokov.
28. A Jakob urobil tak a vyplnil jej týždeň, a tak mu dal Rácheľ, svoju dcéru, jemu za ženu.
29. A Lában dal Rácheli, svojej dcére, Bilhu, svoju dievku, jej za dievku.
30. A vošiel i k Rácheli a miloval i Rácheľ, viac ako Leu, a slúžil u neho ešte druhých sedem rokov.
31. <Prví synovia Jakobovi>A keď videl JeHoVaH, že je Lea nenávidená, otvoril jej život a Rácheľ zostala neplodnou.
32. A Lea počala a porodila syna a nazvala jeho nemo Rúben (* syn-videnia), lebo povedala: JeHoVaH istotne videl moje trápenie, lebo teraz ma už bude milovať môj muž.
33. A opäť počala a porodila syna a povedala: JeHoVaH istotne počul, že som nenávidená, a dal mi aj tohoto, preto nazvala jeho meno Šimon (* Šimon=Simeon=Syn-počutia).
34. A ešte počala a porodila syna a povedala: Teraz už, tento raz priľne môj muž ku mne, lebo som mu porodila troch synov a preto nazvali jeho meno Lévi (* Syn-priľnutia).
35. A ešte počala a porodila syna a povedala: Tento raz budem chváliť JeHoVaHa, preto nazvala jeho meno Júda (* Syn-chvály). A prestala rodiť.

  Genesis (29/50)