Genesis (26/50)  

1. <Izák na pokyn Boží v Geráre>A povstal v zemi hlad, mimo tamtoho prvého hladu, ktorý bol za dňov Abrahámových, a Izák odišiel k Abimelechovi, kráľovi Filištínov, do Gerára.
2. Lebo sa mu bol ukázal JeHoVaH a riekol mu: Neodchádzaj dolu do Egypta, ale bývaj v zemi, o ktorej ti poviem.
3. Bývaj v tejto zemi jako pohostín, a budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu semenu dám všetky tieto zeme a postavím prísahu, ktorú som prisahal Abrahámovi, tvojmu otcovi.
4. A rozmnožím tvoje semeno tak, že ho bude jako hviezd na nebi, a dám tvojmu semenu všetky tieto zeme, a v tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme,
5. pretože Abrahám poslúchol na môj hlas a zachoval moje nariadenie, moje prikázania, moje ustanovenia a moje zákony.
6. A tak býval Izák v Geráre.
7. <Izák zovie svoju ženu sestrou>Ale mužovia toho miesta sa pýtali po jeho žene, a vravel: To je moja sestra. Lebo sa bál povedať: Moja žena. Aby ma vraj nezabili mužovia toho miesta pre Rebeku, lebo bola krásneho vzozrenia.
8. A stalo sa, keď tam už býval nejaký čas, že Abimelech, kráľ Filištínov, vyzeral z obloka a videl a hľa, Izák sa poihrával s Rebekou, svojou ženou.
9. Vtedy povolal Abimelech Izáka a povedal: Hľa, vidieť, že je to tvoja žena. Nuž, akože je to, že si hovoril: Je moja sestra? A Izák mu povedal: Vravel som tak preto, že som povedal: Aby som nezomrel pre ňu.
10. A Abimelech povedal: Čo si nám to urobil? Málo chýbalo, čo by bol niektorý z ľudu ležal s tvojou ženou, a bol by si na nás uviedol vinu.
11. Potom prikázal Abimelech všetkému ľudu a riekol: Kto by sa dotknul toho človeka alebo jeho ženy, istotne zomrie.
12. A Izák sial v tej zemi a našiel toho roku, že sa mu urodilo stonásobne, a JeHoVaH ho požehnal.
13. A človek narástol veľký a prospieval viacej a viacej a rástol tak, až bol veľmi veliký.
14. A mal stádo drobného dobytka a stádo rožného statku a služobnej čeľade mnoho, a preto mu závideli Filištíni.
15. <Spor o studne>A všetky studne, ktoré boli vykopali sluhovia jeho otca za dní Abraháma, jeho otca, zahádzali Filištíni a zaplnili ich zemou.
16. A Abimelech povedal Izákovi: Odídi od nás, lebo si o mnoho mocnejší ako my.
17. A tak odišiel odtiaľ Izák a rozložil sa táborom v doline Geráre a býval tam.
18. A Izák zase vykopal studne vody, ktoré boli vykopali za dní Abraháma, jeho otca, a ktoré boli zahádzali Filištíni po smrti Abrahámovej, a pomenoval ich menami, jakými ich bol pomenoval jeho otec.
19. A služobníci Izákovi kopali aj na tej doline a našli tam studňu živej vody.
20. Ale pastieri z Gerára vadili sa s pastiermi Izákovými a vraveli: To je naša voda. A tak nazval meno studne Esek (* Zvada), lebo sa vadili s ním.
21. Potom vykopali druhú studňu a vadili sa aj o tú, a preto nazval jej meno Sitna (* Protivenstvo).
22. A hnul sa odtiaľ a kopal ešte inú studňu, a o tú sa už nevadili, a preto ju pomenoval: Rechobót (* Priestranstvo), a povedal: Teraz nám upriestranil JeHoVaH, a rozplodíme sa na zemi.
23. <JeHoVaH sa mu ukáže v Bér-šebe>Potom odišiel odtiaľ hore do Bér-šeby.
24. A v tú noc sa mu ukázal JeHoVaH a riekol: Ja som Bôh Abraháma, tvojho otca; neboj sa, lebo ja som s tebou a požehnám ťa a rozmnožím tvoje semeno pre Abraháma, svojho služobníka.
25. A vystavil tam oltár a vzýval meno JeHoVaHovo a tam tiež postavil svoj stán, a služobníci Izákovi tam vykopali studňu.
26. <Smluva s Abimelechom. Bér-šeba>Potom išiel k nemu Abimelech z Gerára a Achuzat, jeho priateľ, a Fíkol, knieža jeho vojska.
27. A Izák im povedal: Prečo ste prišli ku mne, keď ma nenávidíte a zahnali ste ma od seba?
28. A povedali: Vidíme zrejme, že je JeHoVaH s tebou, a povedali sme si: Nechže je prísaha medzi nami, medzi mami a medzi tebou, a učiníme s tebou smluvu,
29. že nám neurobíš zlého, tak ako sme sa my teba neba nedotkli a jako sme ti neurobili iba dobré a prepustili sme ťa v pokoji, ty, teraz požehnaný JeHoVaHov.
30. A učinil im hostinu, a jedli a pili.
31. Potom vstali skoro ráno a prisahali druh druhovi, a Izák ich prepustil, a odišli od neho v pokoji.
32. A stalo sa toho dňa, že prišli služobníci Izákovi a oznámili mu o studni, ktorú kopali, a povedali mu: Našli sme vodu.
33. A pomenoval ju: Šeba (* Prísaha), preto je meno toho mesta Bér-šeba (* Studňa-prísahy), až do dnešného dňa.
34. A Ezavovi bolo štyridsať rokov, keď si vzal ženu Juditu, dcéru Bériho Hetejského, a Bazematu, dcéru Elona Hetejského.
35. A boly horkosťou ducha Izákovi aj Rebeke.

  Genesis (26/50)