Genesis (25/50)  

1. <Synovia Abrahámovi od Ketury>A Abrahám sa znova oženil a vzal si ženu, ktorej bolo meno Ketura,
2. a porodila mu Zimrana, Jokšana, Madana, Madiana, Jišbáka a Šúacha.
3. A Jokšan splodil Šebu a Dedána. A synovia Dedánovi boli Assúrim, Letuším a Leummím.
4. A synovia Madianovi: Éfa, Efer, Chanoch, Abída a Eldea. Všetci títo boli synmi Keturinimi.
5. A Abrahám dal všetko, čo mal, Izákovi.
6. A synom ženín, ktoré mal Abrahám, dal Abrahám dary a poslal ich preč od Izáka, svojho syna, kým ešte žil, na východ, do východnej zeme.
7. <Smrť Abrahámova>A toto sú dni rokov života Abrahámovho, ktoré žil: sto sedemdesiatpäť rokov.
8. A tak dokonal Abrahám a zomrel v dobrej starobe, starý a sýty veku, a bol pripojený k svojmu ľudu.
9. A pochovali ho Izák a Izmael jeho synovia, v jaskyni Machpele, na poli Efrona, syna Cochára, Heteja, ktoré je naproti Mamremu.
10. Na tom istom poli, ktoré kúpil Abrahám od synov Hetových; tam bol pochovaný Abrahám i Sára, jeho žena.
11. A stalo sa po smrti Abrahámovej, že Bôh požehnal Izáka, jeho syna. A Izák býval pri studni Živého, ktorý ma vidí.
12. <Rody Izmaelove>A toto sú rody Izmaela, syna Abrahámovho, ktorého porodila Egypťanka Hagar, dievka Sárina, Abrahámovi.
13. Tedy toto sú mená synov Izmaelových, ktorými sa menujú po svojich rodoch: prvorodený Izmaelov Nebajot, Kédar, Adbeel a Mibsám,
14. Mišma, Dúma a Massa.
15. Chadar a Téma, Jetur, Nafíš a Kédma.
16. Toto sú synovia Izmaelovi, a toto sú ich mená po ich vsiach a po ich táboroch, dvanásť kniežat ich kmeňov.
17. A toto sú roky života Izmaelovho: sto tridsaťsedem rokov. A tak dokonal a zomrel, a bol pripojený k svojmu ľudu.
18. A bývali od Chavily až po Šúr, ktoré leží oproti Egyptu, jako ideš do Assýrie. A tak položil sa losom pred tvárou všetkých svojich bratov.
19. <Rody Izákove. Jakob a Ezav>A toto sú zase rody Izáka, syna Abrahámovho. Abrahám splodil Izáka.
20. A Izákovi bolo štyridsať rokov, keď si vzal Rebeku, dcéru Aramejca Betuela z Pádan-arama, sestru Aramejca Lábana, za ženu.
21. A Izák sa pokorne modlil JeHoVaHovi za svoju ženu, lebo bola neplodná. A JeHoVaH vyslyšal jeho pokornú modlitbu, a počala Rebeka, jeho žena.
22. A keď sa strkaly deti v jej živote, riekla: Jestli tak, načo ja toto? A išla sa pýtať JeHoVaHa.
23. A JeHoVaH jej povedal: Dva národy sú v tvojom živote, a dvojí ľud sa rozíde z tvojho lona, a jeden ľud bude mocnejší od druhého ľudu, a väčší bude slúžiť menšiemu.
24. Keď sa potom naplnily jej dni, aby porodila, tu hľa, dvojčatá boly v jej živote.
25. A vyšiel prvý červený, celý jako chlpatý odev, a nazvali jeho meno Ezav (* Chlpatý),
26. a potom vyšiel jeho brat, ktorého ruka držala pätu Ezavovu, a tak nazvali jeho meno Jakob (* Pätár). A Izákovi bolo šesťdesiat rokov, keď ich porodila.
27. <Ezav predá prvorodenstvo>A keď vyrástli chlapci, bol Ezav mužom, ktorý sa rozumel lovu, mužom poľa, a Jakob bol prostý muž a býval v stánoch.
28. A Izák miloval Ezava, pretože jedával z jeho lovu, a Rebeka zase milovala Jakoba.
29. A raz uvaril Jakob váru, a Ezav prišiel s poľa a bol ustatý a zomdlený.
30. A Ezav povedal Jakobovi: Nože mi daj zhltnúť z toho červeného tu! Lebo som hladný a zomdlený. Preto nazvali jeho meno Edom (* Červený).
31. Ale Jakob mu povedal: Predaj mi dneská svoje prvorodenstvo!
32. A Ezav povedal: Hľa, jednako idem zomrieť, načože mi je prvorodenstvo?!
33. A Jakob povedal: Prisahaj mi dnes a hneď tu! A prisahal mu a predal Jakobovi svoje prvorodenstvo.
34. Vtedy dal Jakob Ezavovi chleba a šošovičnej váre. A jedol a pil a vstal a išiel, a tak pohŕdol Ezav prvorodenstvom.

  Genesis (25/50)