Genesis (15/50)  

1. <Potomstva Abramovho jako hviezd>Po týchto veciach stalo sa slovo JeHoVaHovo k Abramovi vo videní povediac: Neboj sa Abrame, ja som tvojím štítom a tvojou odplatou veľmi velikou.
2. Na to povedal Abram: Ó, Pane (* Hebrejsky: Pán JeHoVaH), JeHoVaHu, čože mi dáš, keď ja ta odchádzam bezdetný, a majiteľom môjho domu je damašský Eliézer!
3. A ešte povedal Abram: Hľa, mne si nedal semena, a tak hľa, cudzí syn môjho domu bude mojím dedičom.
4. A hľa, slovo JeHoVaHovo stalo sa k nemu povediac: Ten nebude tvojím dedičom, ale ten, ktorý vyjde z tvojho života, ten bude tvojím dedičom.
5. A JeHoVaH ho vyviedol von a riekol: Nože pozri hore na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich budeš môcť spočítať. A potom mu riekol: Tak bude tvoje semä.
6. A uveril JeHoVaHovi, a on mu to počítal za spravedlivosť.
7. <Smluva JeHoVaHova s Abramom>A riekol mu: Ja som JeHoVaH, ktorý som ťa vyviedol z Úra Chaldejov, aby som ti dal túto zem, aby si ju zdedil trvale.
8. A povedal: Ó, Pane, JeHoVaHu, po čom poznám, že ju zdedím trvale?
9. A riekol mu: Vezmi mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu a trojročného barana a hrdličku a holúbä.
10. Vtedy mu vzal všetky tie veci a poroztínal ich na poly a dal každú polovicu oproti jej polovici, ale vtákov nerozťal.
11. Tu sa spustili draví vtáci na mŕtvoly, a Abram ich odháňal.
12. A stalo sa, keď zapádalo slnce, že padol tuhý spánok na Abrama, a hľa, náramný strach a veľká tma pripádala na neho.
13. A JeHoVaH riekol Abramovi: Vedz istotne, že tvoje semeno bude pohostínom v zemi, ktorá nebude patriť im, a budú im, ľuďom tej zeme, slúžiť, a budú ich trápiť štyristo rokov.
14. Ale aj národ, ktorému budú slúžiť, ja budem súdiť, a potom vyjdú s veľkým majetkom.
15. A ty pojdeš ku svojim otcom v pokoji; pochovaný budeš v dobrej starobe.
16. Ale štvrté pokolenie sa navráti sem, lebo ešte doteraz nie je doplnená neprávosť Amoreja.
17. A stalo sa, keď zašlo slnce, že nastala hustá tma, a hľa, zjavila sa dymiaca pec a horiaca fakľa, ktorá prešla pomedzi tie rozťaté diely.
18. Toho dňa učinil JeHoVaH smluvu s Abramom a riekol: Tvojmu semenu som dal túto zem od Egyptskej rieky až po veľkú rieku, rieku Eufrates,
19. Keneja, Kenizeja, Kadmoneja,
20. Heteja, Ferezeja i Refaimov,
21. ako aj Amoreja, Kananeja, Girgazeja a Jebuzeja.

  Genesis (15/50)