Genesis (14/50)  

1. <Vojna proti Sodomänom. Lot zajatý>A stalo sa za dní Amrafela, kráľa Sineára, Arjocha, kráľa Ellasára, Kedorlaómera, kráľa Elama, a Tideála, kráľa národov,
2. že títo kráľovia pustili sa do vojny s Bérom, kráľom Sodomy, a s Biršom, kráľom Gomory, so Šineábom, kráľom Admy, a so Šemeberom, kráľom Cebojima, a s kráľom Bely, to jest Coára.
3. Všetci títo súc spolčení sišli sa do doliny Siddim, ktorá je teraz Soľným morom.
4. Dvanásť rokov slúžili Kedorlaómerovi a trinásteho roku sa sprotivili.
5. A v štrnástom roku prišiel Kedorlaómer i kráľovia, ktorí boli s ním, a zbili Refaimov v Aštarót-karnajime a Zuzimov v Háme a Emimov na rovine Kirjatajim,
6. i Chórov na ich vrchu Seire až po El-fáran, ktoré je nad púšťou.
7. A vrátiac sa prišli k Enmišpátu, čo je Kádeš, a zbili celý kraj Amalecha jako aj Amoreja, ktorý býval v Chacacon-támare.
8. Vyšiel tedy kráľ Sodomy, kráľ Gomory, kráľ Admy, kráľ Cebojima a kráľ Bely, to jest Coára, a zriadili sa proti nim do boja v doline Siddim,
9. Proti Kedorlaómerovi, kráľovi Elama, Tideálovi, kráľovi národov, Amrafelovi, kráľovi Sineára, a Arjochovi, kráľovi Ellasára, štyria kráľovia proti piatim.
10. Ale dolina Siddim bola skoro samá jama zemskej smoly. A keď utekali, kráľ Sodomy a Gomory, popadali tam, a ostatní utiekli na vrchy.
11. A pobrali všetok nadobudnutý majetok Sodomy a Gomory i všetky ich potraviny a išli.
12. A vzali aj Lota i jeho nadobudnutý majetok, syna brata Abramovho, a išli. A on býval v Sodome.
13. <Abram zachránil Lota. Melchisedech>Potom prišiel nejaký muž, ktorý utiekol, a oznámil to Hebrejovi Abramovi, ktorý býval vtedy v dúbrave Amoreja Mamreho, brata Eškola a brata Ánera, ktorí mali smluvu s Abramom.
14. A keď počul Abram, že je zajatý jeho brat, vyviedol svojich zkúsených mužov osvedčených, zrodených v jeho dome, tristo osemnástich, a hnal sa za nimi až po Dán.
15. A rozdelil sa na nich vnoci, on i jeho sluhovia, a porazil ich a stíhal ich až po Chóbu, ktorá leží na ľavej strane Damašku.
16. A navrátil všetok majetok i Lota, svojho brata, i jeho majetok navrátil a tiež i ženy i ľud.
17. Vtedy vyšiel kráľ Sodomy oproti nemu, keď sa už bol navrátil od porážky Kedorlaómera a kráľov, ktorí boli s ním, do doliny Šáveh, to je dolina kráľova.
18. A Melchisedech, kráľ Sálema, vyniesol chlieb a víno a to bol kňaz silného Boha najvyššieho.
19. A požehnal ho a riekol: Požehnaný Abram silnému Bohu najvyššiemu, majiteľovi nebies a zeme!
20. A požehnaný silný Bôh najvyšší, ktorý vydal tvojich protivníkov do tvojej ruky! A Abram mu dal desiatok zo všetkého.
21. A kráľ Sodomy povedal Abramovi: Daj mi ľud a majetok vezmi sebe.
22. Ale Abram povedal kráľovi Sodomy: Pozdvihol som svoju ruku k JeHoVaHovi, silnému Bohu najvyššiemu, majiteľovi nebies a zeme,
23. že ani len niti ani remenca z obuvi, že nevezmem ničoho zo všetkého toho, čo je tvoje, aby si nepovedal: Ja som obohatil Abrama,
24. krome toho, čo zjedli mládenci, a krome podielu mužov, ktorí išli so mnou. Áner, Eškol a Mamre, tí nech vezmú svoj podiel.

  Genesis (14/50)