Genesis (13/50)  

1. <Abram sa navráti z Egypta. Lot odíde od Abrama do Sodomy>Išiel tedy Abram hore z Egypta, on i jeho žena i so všetkým, čo mal, a Lot s ním, na juh.
2. A Abram bol veľmi bohatý na dobytok, na striebro a zlato.
3. A išiel po svojich postupoch od juhu až po Bét-el, až ku miestu, kde bol na počiatku jeho stán, medzi Bét-elom a medzi Hajom,
4. na miesto oltára, ktorý tam bol najprv urobil, a Abram tam vzýval meno JeHoVaHovo.
5. Ale aj Lot, ktorý išiel s Abramom, mal drobný dobytok, hovädá a stány.
6. A nemohla ich uniesť zem, tak aby boli mohli bývať spolu, lebo mali mnoho majetku a nemohli bývať spolu.
7. Tak povstala zvada medzi pastiermi dobytka Abramovho a medzi pastiermi dobytka Lotovho. A Kananej a Ferezej býval vtedy v zemi.
8. Preto povedal Abram Lotovi: Nech nie je, prosím, rozbroja medzi mnou a medzi tebou, medzi mojimi pastiermi a medzi tvojimi pastiermi, lebo sme mužovia-bratia.
9. Či nie je pred tebou celá zem? Oddeľ sa, prosím, odo mňa! Ak pojdeš naľavo, ja pojdem napravo, a keď pojdeš napravo, ja pojdem naľavo.
10. A Lot pozdvihol svoje oči a videl celé okolie Jordána, pretože bolo celé zavlažované, predtým než zkazil JeHoVaH Sodomu a Gomoru; celý ten kraj bol ako zahrada JeHoVaHova, jako Egyptská zem, ako ideš do Coára.
11. A Lot si vyvolil celé okolie Jordána a Lot sa rušal od východu. A tak sa oddelili brat od brata;
12. Abram býval v zemi Kanaána, a Lot býval v mestách toho okolia a posunoval svoje stány až po Sodomu.
13. Ale Sodomänia boli zlí a hriešni, ktorí veľmi hrešili proti JeHoVaHovi.
14. <JeHoVaH dá Abramovi zasľúbenie>A JeHoVaH riekol Abramovi, keď sa už bol od neho oddelil Lot: Nože pozdvihni svoje oči a vidz, od miesta, na ktorom si, na sever a na juh, na východ a na západ, k moru;
15. lebo celú tú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu semenu až na veky.
16. A učiním to, že bude tvojho semena jako prachu zeme, takže, ak by niekto mohol spočítať prach zeme, spočíta sa i tvoje semeno.
17. Vstaň, prejdi sa po zemi, po jej dĺžke a po jej šírke, lebo tebe ju dám.
18. A Abram sa stehoval so svojim stánom s miesta na miesto a prišiel a býval v dúbrave Mamre, ktorá je v Hebrone a vystavil tam JeHoVaHovi oltár.

  Genesis (13/50)