Genesis (10/50)  

1. <Rody synov Noachových>A toto sú rody synov Noachových, Sema, Chama a Jafeta, ktorým sa po potope narodili títo synovia.
2. Synovia Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javán, Túbal, Mešech a Tíras.
3. A synovia Gomerovi boli: Aškenaz, Rífat a Togarma.
4. A synovia Javánovi: Elíša, a Taršíš, Kittím a Dodaním.
5. Od týchto, keď sa porozchodili, obsadené boly ostrovy národov po ich zemiach, každý podľa svojho jazyka, všetci podľa svojich čeľadí vo svojich národoch.
6. Synovia Chamovi: Kúš, Micraim, Pút a Kanaán.
7. A synovia Kúšovi: Seba, Chavila, Sabta, Raáma a Sabtecha. - A synovia Raámovi: Šeba a Dedan.
8. A Kúš splodil Nimroda. Ten začal byť mocným hrdinom na zemi.
9. To bol hrdina lovu pred JeHoVaHom. Preto sa hovorí: Jako Nimrod, hrdina lovu pred JeHoVaHom.
10. A počiatkom jeho kráľovstva bol Babylon, a potom Erech, Akkad a Kalné v zemi Sineáre.
11. Z tej zeme vyšiel do Assúra a vystavil Ninive a mesto Rechobót a Kálach
12. i Rézen medzi Ninivem a medzi Kálachom. To je to veľké mesto.
13. A Micraim splodil Lúdim, Anámim, Lehábim a Naftuchím,
14. Patrusím a Kasluchím, odkiaľ vyšli Filištíni, a Kaftorím.
15. A Kanaán splodil Sidona, svojho prvorodeného, a Heta,
16. Jebuzeja, Amoreja a Gergezeja,
17. Heveja, Arakeja, a Sineja,
18. Arvadeja, Cemareja a Chamateja, a potom sa rozptýlily čeľade Kananejov.
19. A hranica Kananejov bola od Sidona, jako ideš do Gerára, až do Gazy a odtiaľ ako ideš do Sodomy a do Gomory, do Adny a do Cebojima až po Lašu.
20. To sú synovia Chamovi po svojich čeľadiach, po svojich jazykoch, vo svojich zemiach, vo svojich národoch.
21. A Semovi sa tiež narodili synovia, otcovi všetkých synov Héberových, staršiemu bratovi Jafetovmu.
22. Synovia Semovi boli: Elam a Assúr, Arfaxad, Lúd a Aram.
23. A synovia Aramovi: Úc, Chúl, Geter a Maš.
24. Potom Arfaxad splodil Šélacha, a Šélach splodil Hébera.
25. A Héberovi sa narodili dvaja synovia; jednému bolo meno Péleg (* Péleg=Rozdelený), lebo za jeho dní rozdelená bola zem, a meno jeho brata bolo Joktán.
26. A Joktán splodil Almodáda a Šálefa, Chacarmáveta a Jarecha,
27. Hadoráma, Úzala a Diklu,
28. Obála, Abimaéla a Šebu,
29. Ofíra, Chavilu a Jobába. Títo všetci boli synovi Joktánovi.
30. A ich bydlisko bolo od Meše, jako ideš k Sefaru, vrchu to na východ slnca.
31. Toto boli synovia Semovi po svojich čeľadiach, po svojich jazykoch, vo svojich zemiach, po svojich národoch.
32. Toto sú tedy čeľade synov Noachových po svojich rodoch, vo svojich národoch, a od týchto sa rozšírily národy na zemi po potope.

  Genesis (10/50)