Galatians (5/6)  

1. <Káže stáť v Kristovej slobode; nebezpečenstvo starozákonných ceremonií, najmä obriezky. Naplnenizákona je: milovať blížneho. >Tak tedy stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil, a nepriahajte sa zase do jarma rabstva.
2. Hľa, ja Pavel vám hovorím, že ak sa budete obrezovať, Kristus vám nič neprospeje.
3. A zase osvedčujem každému človekovi, ktorý sa obrezuje, že je povinný naplniť celý zákon.
4. Odlúčení ste od Krista, ktorí sa ospravedlňujete zákonom, vypadli ste z milosti.
5. Lebo my v Duchu z viery očakávame nádeju spravedlivosti.
6. Lebo v Kristu Ježišovi ani obriezka nič nevládze ani neobriezka, ale viera pôsobiaca skrze lásku.
7. Dobre ste bežali; kto vám prekazil, aby ste neposlúchali pravdy?
8. To nahovorenie nie je od toho, ktorý vás povoláva.
9. Málo kvasu nakvasuje celé cesto.
10. Ja dôverujem vo vás v Pánovi, že nebudete nič iné myslieť. Ale ten, kto vás nepokojí, ponesie odsudok, nech je on ktokoľvek.
11. A ja, bratia, ak ešte hlásam obriezku, prečo ma potom ešte prenasledujú? Tak tedy je odstránené pohoršenie kríža.
12. A bárs by len aj boli odťatí, ktorí vás búria!
13. Lebo vy ste nato povolaní, bratia, aby ste boli slobodní, len nedávať tej slobody za príčinu telu, ale skrze lásku slúžte navzájom jedni druhým.
14. Lebo celý zákon je naplnený v jednom slove, v tom: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba!
15. Ale ak sa navzájom hryziete a žeriete, hľaďte, aby ste neboli jedni od druhých strávení.
16. <Telo a duch. Skutky tela>Ale hovorím: Choďte Duchom a nevykonáte žiadosti tela.
17. Lebo telo žiada proti Duchu a Duch proti telo, lebo to sa jedno druhému protiví; aby ste nerobili toho, čo by ste chceli.
18. Ale ak ste vedení Duchom, nie ste pod zákonom.
19. A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť,
20. modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty,
21. závisť, vraždy, opilstvá, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva.
22. <Ovocie Ducha>Ale ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť;
23. proti takým veciam nieto zákona.
24. A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami.
25. Ak žijeme Duchom, Duchom i choďme.
26. Nebuďme žiadostiví prázdnej chvály navzájom sa vyzývajúc, jedni druhým závidiac.

  Galatians (5/6)