Galatians (4/6)  

1. <Starozákonné ustanovenia - pre nedospelých. V plnosti času poslal Bôh svojho Syna, a prijatím jehobeti dostáva človek synovstvo a jeho Ducha. >Ale hovorím: Po celý čas, dokiaľ je dedič nedospelý, v ničom nie je rozdielny od sluhu, hoci je pánom všetkého;
2. ale je pod tútormi a pod správcami, až do času, ktorý určil otec.
3. Tak i my: keď sme boli nedospelí, boli sme podrobení pod živly sveta, v službu.
4. Ale keď prišla plnosť času, poslal Bôh svojho Syna, pošlého zo ženy, podrobeného pod zákon,
5. aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo.
6. A že ste synovia, poslal Bôh Ducha svojho Syna do našich sŕdc, ktorý volá: Abba Otče!
7. Takže už nie si sluha, ale syn, a jestli syn, aj dedič Boží skrze Krista.
8. <Zablúdilých Galaťanov láskavo upomína na ich drievnejší stav a upozorňuje na zakuklenýcnepriateľov. >Ale vtedy neznajúc Boha slúžili ste bohom, ktorí prírodou nie sú nimi.
9. Ale teraz poznajúc Boha, ba čo viac, poznaní súc od Boha, jakože sa opäť obraciate k bezvládnym a biednym živlom, ktorým chcete zase slúžiť znova?
10. Bedlivo pozorujete na dni, mesiace, časy a roky.
11. Bojím sa o vás, aby som nejako nebol nadarmo pracoval na vás.
12. Buďte jako ja, lebo aj ja som ako vy, bratia, prosím vás. Nič ste mi neublížili.
13. A viete, že som vám tam prv pre slabosť tela zvestoval evanjelium.
14. A nepohŕdli ste mojím pokušením na mojom tele ani ste ním neopovrhli, ale ako anjela Božieho ste ma prijali, jako Krista Ježiša.
15. Jaké bolo teda vaše blahoslavenstvo a kde je?! Lebo vám dávam svedoctvo, že keby to bolo bývalo možné, boli by ste si vylúpili svoje oči a dali mi.
16. Tak teda som sa vám stal nepriateľom pravdu vám hovoriac?
17. Nedobre horlia za vás, ale vytvoriť vás chcú, aby ste za nich horlili.
18. A dobre je horliť v dobrom vždycky, a nie len v tedy, keď som prítomný u vás.
19. Moje deti, ktorých zase rodím v bolestiach, dokiaľ nebude Kristus vypodobený vo vás!
20. No, chcel by som teraz byť prítomný u vás a zmeniť svoj hlas, lebo som v rozpakoch o vás.
21. <Alegória o Sáre a Hagari>Povedzte mi vy, ktorí to chcete byť pod zákonom, či nečujete zákona?
22. Lebo je napísané, že Abrahám mal dvoch synov, jedného od dievky, otrokyne, a jedného od slobodnej, zákonitej ženy.
23. Ale ten od dievky sa narodil podľa tela a ten zo slobodnej zo zasľúbením,
24. ktoré to veci sú alegóriou, obrazom lebo to sú tie dve smluvy, jedna s vrchu Sinai, rodiaca deti v rabstvo, a to je Hagar.
25. Lebo Hagarou je vrch Sinai v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo aj on slúži v rabstve so svojimi deťmi.
26. Ale ten vrchný Jeruzalem je slobodnou, ktorý je matkou všetkých nás.
27. Lebo je napísané: Veseľ sa, neplodná, ty, ktorá nerodíš! Vykríkni a zvolaj, ktorá nepracuješ ku porodu! Lebo viacej bude mať detí opustená ako tá, ktorá má muža.
28. Ale my, bratia, sme jako Izák, deťmi zasľúbenia.
29. Lež ako vtedy ten narodený podľa tela prenasledoval toho, ktorý bol podľa Ducha, tak i teraz.
30. Ale čo hovorí Písmo? Vyžeň dievku i jej syna, lebo syn dievky nebude dediť so synom slobodnej.
31. A tak tedy, bratia, nie sme deťmi dievky, ale deti slobodnej.

  Galatians (4/6)