Galatians (1/6)  

1. <Pavel zdôrazňuje, že i jeho povolanie i jeho evanjelium je od Boha. Galaťania ohrození inýevanjeliom. >Pavel, apoštol, nie od ľudí ani nie skrze človeka, ale skrze Ježiša Krista a Boha Otca, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych,
2. a všetci bratia, ktorí sú so mnou, sborom Galácie:
3. milosť vám a pokoj od Boha Otca a od nášho Pána Ježiša Krista,
4. ktorý dal sám seba za naše hriechy, aby nás vytrhol z prítomného veku zlého podľa vôle Boha a nášho Otca,
5. ktorému sláva na veky vekov. Ameň.
6. Divím sa, že tak skoro odstupujete od toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, k inému evanjeliu,
7. ktoré nie je iné, iba že sú niektorí, ktorí vás nepokoja a chcú prevrátiť evanjelium Kristovo.
8. Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty!
9. Jako sme už prv povedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám niekto zvestuje iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty.
10. Lebo či teraz nahováram ľudí a či Boha? Alebo či hľadám ľúbiť sa ľuďom? Lebo ak by mi ešte išlo o to, aby som sa ľúbil ľuďom, nebol by som sluhom Kristovým.
11. <Pôvod Pavlovho evanjelia. Niektoré udaje z jeho života>Ale vám oznamujem, bratia, že evanjelium, ktoré som ja zvestoval, nie je podľa človeka;
12. lebo som ho ani ja neprijal od človeka ani ma nemu nenaučil človek, ale som ho dostal skrze zjavenie Ježiša Krista.
13. Lebo veď ste počuli o mojom živote, a čo som kedysi robil v židovstve, že som nad mieru prenasledoval cirkev Božiu a hubil som ju
14. a predčil som v židovstve mnohých vrstovníkov vo svojom rode súc väčším horlivcom za podania svojich otcov ako oni.
15. Ale keď sa zaľúbilo Bohu, ktorý ma oddelil od života mojej matky a povolal svojou milosťou,
16. zjaviť vo mne svojeho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, hneď som urobil tak, že som sa neporadil s telom a krvou
17. ani som neodišiel hore do Jeruzalema k tým, ktorí boli predo mnou apoštolmi, ale som odišiel do Arábie a zase som sa navrátil do Damašku.
18. Potom po troch rokoch som odišiel hore do Jeruzalema poznať Kéfaša, Petra, a pobudol som u neho pätnásť dní.
19. A iného z apoštolov som nevidel okrem Jakoba, brata Pánovho.
20. A čo vám píšem, hľa píšem pred Bohom, že neluhám.
21. Potom som prišiel do krajov Sýrie a Cilície.
22. A bol som osobne neznámy sborom v Judsku, ktoré sú v Kristovi,
23. iba toľko, čo slýchali, že vraj ten, ktorý nás kedysi prenasledoval, zvestuje teraz vieru, ktorú predtým hubil.
24. A oslavovali za mňa Boha.

      Galatians (1/6)