Ezra (4/10)  

1. <Odmietnutá spolupráca s pohanmi>A keď počuli protivníci Júdovi a Benjaminovi, že synovia prestehovania staväjú chrám JeHoVaHovi, Bohu Izraelovmu,
2. pristúpili k Zerubábelovi a k hlavám otcov a povedali im: Budeme staväť s vami, lebo hľadáme vášho Boha jako vy a jemu obetujeme odo dní Esar-chaddona, assýrskeho kráľa, ktorý nás doviedol sem hore.
3. Na to im povedal Zerubábel a Ješua i ostatok hláv otcov Izraela: Vy nemáte spolu s nami staväť dom nášmu Bohu, ale my sami budeme staväť JeHoVaHovi, Bohu Izraelovmu, jako nám rozkázal kráľ Cýrus, perzský kráľ.
4. A tak unavoval ľud zeme ruky judského ľudu, a desili ich, aby nestaväli.
5. A najímali proti nim radcov, aby zmarili ich radu, a tak robili po všetky dni Cýra, perzského kráľa, a to až do kraľovania Dária, perzského kráľa.
6. <Žaloba na staviteľov Jeruzalema>A keď kraľoval Ahasver, na začiatku jeho kraľovania, napísali žalobu na obyvateľov Judska a Jeruzalema.
7. A zase za dní Artaxerxa písal Bišlam, Mitredat, Tabel a ostatní jeho spoločníci, na Artaxerxa, perzského kráľa. A písmo toho listu bolo písané aramejsky, sýrsky, aj bolo preložené na aramejsky.
8. Rechúm, kancelár, a Šimšai, pisár, napísali jeden list proti Jeruzalemu kráľovi Artaxerxovi takto.
9. Vtedy písal Rechúm, kancelár, a Šimšai, pisár, a ostatní ich spoločníci, Díňania, Afarsatech-ania, Tarpeľania, Afares-ania, Arkevänia, Babylonci, Susanech-ania, Dehavänia a Élamiti
10. a ostatné národy, ktoré prestehoval Asnapar, veľký a slávny, a osadil ich v meste Samárii a v ostatných krajoch za riekou a tak ďalej.
11. Toto je odpis listu, ktorý mu poslali, kráľovi Artaxerxovi: Tvoji služobníci, ľudia za riekou a tak ďalej.
12. Nech je známe kráľovi, že Židia, ktorí odišli hore od teba, prišli k nám, do Jeruzalema: staväjú to mesto, odbojné a škodlivé a murujú múry a spájajú základy.
13. Preto teraz nech je známe kráľovi, že ak bude to mesto vystavené, a múry budú domurované, nebudú dávať dane, poplatku alebo cla, a na koniec narobí mesto kráľom škody.
14. A tak teraz, pretože solíme soľou paláca, nesluší sa nám dívať sa nečinne na obnažovanie kráľa, a preto sme poslali zprávu a oznámili sme to kráľovi,
15. aby hľadali v knihe pamäti tvojich otcov, a najdeš v knihe pamätí a zvieš, že to mesto je odbojné mesto a že škodí krajinám, a že v ňom robievali vzbury od pradávna, a preto aj bolo to mesto spuštošené.
16. Tedy oznamujeme kráľovi, že ak to mesto bude vystavené a múry budú domurované, to bude príčinou, že nebudeš mať dielu za riekou.
17. <Stavba svätého mesta zastavená>Na to poslal kráľ odpoveď Rechúmovi, kancelárovi, a Šimšaimu, pisárovi, a ostatným ich spoločníkom, ktorí bývali v Samárii, jako aj ostatným za riekou: Pokoj a tak ďalej.
18. Písmo, ktoré ste nám poslali, bolo jasne a srozumiteľne čítané predo mnou.
19. A odo mňa bol vydaný rozkaz, a hľadali a našli, že to mesto od pradávna povstávalo proti kráľom, a že sa v ňom robieval odboj a vzbura,
20. a že mocní kráľovia bývali pánmi nad Jeruzalemom a panovali nad všetkým, čo je za riekou a dávala sa im daň, poplatok a clo.
21. Preto teraz vydajte rozkaz, aby zastavili tých mužov, a to mesto aby nebolo staväné, dokiaľ by odo mňa nebol daný rozkaz.
22. A hľaďte, aby ste pri tom neurobili nejakej chyby. Lebo načo by malo vzrásť nejaké zlo, aby narobilo kráľom škody!
23. Vtedy, keď bol prečítaný odpis listu kráľa Artaxerxa pred Rechúmom a pred Šimšaim, pisárom, a pred ich spoločníkmi, odišli rýchle do Jeruzalema k Židom a zastavili ich silou a mocou.
24. A tak bolo zastavené dielo domu Božieho, ktorý je v Jeruzaleme, a stálo tak až do druhého roku kraľovania Dária, perzského kráľa.

  Ezra (4/10)