Ezra (2/10)  

1. <Navrátivší sa z Babylona>A toto sú synovia krajiny Júdovej, ktorí išli hore zo zajatia prestehovaných, ktorých bol prestehoval Nabuchonodozor, babylonský kráľ, do Babylona, a navrátili sa do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta,
2. ktorí prišli so Zerubábelom, s Ješuom, Nehemiášom, so Saraiášom, s Reelaiášom, Mardocheom, Bilšanom, Misparom, Bigvajom, Rechúmom a Baanom. Počet mužov, ľudu Izraelovho:
3. synov Parošových dva tisíce sto sedemdesiatdva;
4. synov Šefatiášových tristo sedemdesiatdva;
5. synov Arachových sedemsto sedemdesiatpäť;
6. synov Pachat-moábových zo synov Ješuu a Joába dva tisíce osemsto dvanásť;
7. synov Élamových tisíc dvesto päťdesiatštyri;
8. synov Zattu-ových deväťsto štyridsaťpäť;
9. synov Zakkajových sedemsto šesťdesiat;
10. synov Báni-ových šesťsto štyridsaťdva;
11. synov Bebajových šesťsto dvadsaťtri;
12. synov Azgádových tisíc dvesto dvadsaťdva;
13. synov Adonikámových šesťsto šesťdesiatšesť;
14. synov Bigvajových dva tisíce päťdesiatšesť;
15. synov Adínových štyristo päťdesiatštyri;
16. synov Aterových z Ezechiáša deväťdesiatosem;
17. synov Becajových tristo dvadsaťtri;
18. synov Jorahových sto dvanásť;
19. synov Chašúmových dvesto dvadsaťtri;
20. synov Gibbárových deväťdesiatpäť;
21. synov mesta Betlehema sto dvadsaťtri;
22. mužov Netofy päťdesiatšesť;
23. mužov Anatóta sto dvadsaťosem;
24. synov Azmáveta štyridsaťdva;
25. synov Kirjat-aríma, Kefíry a Beeróta sedemsto štyridsaťtri;
26. synov Rámy a Geby šesťsto dvadsaťjeden;
27. mužov Michmasa sto dvadsaťdva;
28. mužov Bét-ela a Haju dvesto dvadsaťtri;
29. synov Néba päťdesiatdva;
30. synov Magbíšových sto päťdesiatšesť;
31. synov druhého Élama tisíc dvesto päťdesiatštyri;
32. synov Charímových tristo dvadsať;
33. synov Lodových, Chadídových a Onó-vových sedemsto dvadsaťpäť;
34. synov Jericha tristo štyridsaťpäť;
35. synov Senay tri tisíce šesťsto tridsať;
36. <Kňazi>kňazov: synov Jedaiášových z domu Ješuu deväťsto sedemdesiattri;
37. synov Immerových tisíc päťdesiattdva;
38. synov Paschúrových tisíc dvesto štyridsaťsedem;
39. synov Charímových tisíc sedemnásť;
40. <Leviti>Levitov: synov Ješuových a Kadmielových zo synov Hodaviášových sedemdesiatštyri;
41. spevákov: synov Azafových sto dvadsaťosem;
42. synov vrátnych: synov Šallúmových, synov Atérových, synov Talmonových, synov Akkúbových, synov Chatíta-ových, synov Šobajových, všetkých bolo sto tridsaťdeväť;
43. <Netinejci>Netinejcov: synov Cíchaových, synov Chasufa-ových, synov Tabbaotových
44. synov Kerosových, synov Siaha-ových, synov Pádonových,
45. synov Lebánahových, synov Chagabahových, synov Akkúbových,
46. synov Chagabových, synov Šamlajových, synov Chanánových,
47. synov Giddélových, synov Garachových, synov Reaiášových,
48. synov Recínových, synov Nekoda-ových, synov Gazzamových,
49. synov Uzza-ových, synov Paseachových, synov Besajových,
50. synov Asnáhových, synov Meunímových, synov Nefusímových,
51. synov Bakbúkových, synov Chakúfa-ových, synov Charchúrových,
52. synov Baclútových, synov Mechida-ových, synov Charšových,
53. synov Barkosových, synov Sisera-ových, synov Támachových,
54. synov Neciachových, synov Chatifa-ových,
55. synov služobníkov Šalamúnových: synov Sotajových, synov Soferetových, synov Perúdaových,
56. synov Jaalahových, synov Darkonových, synov Giddélových,
57. synov Šefatiášových, synov Chattílových, synov Pocheretha- ccebaimových, synov Amiových,
58. všetkých Netinejcov a synov služobníkov Šalamúnových bolo tristodeväťdesiatdva.
59. <Tí, ktorí išli z Tel-melacha>A toto sú tí, ktorí išli hore z Tel-melacha, z Tel-charše: Kerúb, Addán a Immér, ale sa nemohli vykázať domom svojich otcov a svojím semenom, či pochádzajú z Izraela:
60. synov Delaiášových, synov Tobiášových, synov Nekodaových šesťsto päťdesiatdva.
61. A zo synov kňazov:synovia Chabaiášovi, synovia Hakkócovi, synovia Barzillajovi, ktorý si vzal ženu z dcér Barzillaja Gileádskeho a bol nazvaný ich menom.
62. Tí hľadali svoje písmo chcúc sa vykázať svojím rodom, ale sa nanašli zapísaní a preto boli vyhlásení za obecných a boli vylúčení z kňazstva.
63. A tiršáta (* Správca krajiny) im zakázal, aby nejedli zo svätosvätého, dokiaľ vraj nebude stáť kňaz s urím a thumím.
64. <Počet navrátivšich sa a ich imanie. Stavänie domu Božieho>Celého shromaždenia bolo spolu štyridsaťdva tisíc tristo šesťdesiat,
65. krome ich sluhov a ich dievok, ktorých bolo sedem tisíc tristo tridsaťsedem, a mali spevákov a speváček dvesto.
66. Ich koní bolo sedemsto tridsaťšesť, ich mulíc dvesto štyridsaťpäť,
67. ich veľblúdov štyristo tridsaťpäť, oslov šesť tisíc sedemsto dvadsať.
68. A niektorí z hláv otcov, keď prišli do domu JeHoVaHovho, ktorý je v Jeruzaleme, obetovali dobrovoľne na dom Boží, aby ho postavili na jeho mieste:
69. dali podľa možností do pokladu na konanie práce, a to zlata šesťdesiatjeden tisíc daríkov, a striebra päť tisíc mánov a kňazských sukieň sto.
70. A kňazi a Leviti i niektorí z ľudu a speváci a vrátni jako aj Netinejci osadili sa vo svojich mestách i všetok Izrael vo svojich mestách.

  Ezra (2/10)