Ezra (10/10)    

1. <Pokánie ľudu>Keď sa tak modlil Ezdráš a vyznával plačúc a padnúc na tvár ležal pred domom Božím, shromaždil sa k nemu z Izraela zástup, veľmi veliký, mužov i žien i detí, lebo ľud plakal veľkým plačom.
2. Vtedy odpovedal Šechaniáš, syn Jechielov, zo synov Élamových, a riekol Ezdrášovi: my sme sa dopustili prestúpenia proti svojmu Bohu, že sme si pobrali za ženy cudzozemky, z národov zeme. Ale však je ešte preto teraz nádej pre Izraela.
3. A tak teraz učiňme smluvu so svojím Bohom, že vyvedieme preč všetky ženy aj ich deti podľa rady Pána, a tých ktorí sa trasú pred prikázaním nášho Boha, a učiní sa podľa zákona.
4. Vstaň, lebo na tebe je tá vec, a my pojdeme s tebou; posilni sa a učiň!
5. Vtedy vstal Ezdráš a zaviazal prísahou kniežatá kňazov, Levitov i celého Izraela, aby učinili podľa toho slova. A prisahali.
6. A Ezdráš vstanúc zpred domu Božieho odišiel do izby Jehochána, syna Eljašibovho, a išiel ta bez toho, že by bol jedol chlieb alebo pil vodu, lebo smútil nad prestúpením prestehovaných.
7. <Shromaždenie, ktoré rozhodne prepustiť cudzozemky>Potom dali vyhlásiť po Judsku a po Jeruzaleme všetkým synom prestehovania, aby sa shromaždili do Jeruzalema.
8. A že každý, kto by neprišiel do troch dní podľa rady kniežat a starších, celý jeho majetok bude daný pod kliatbu a bude zničený, a on sám bude vylúčený zo shromaždenia prestehovaných.
9. Preto sa shromaždili všetci mužovia pokolenia Júdu a Benjamina do Jeruzalema do tretieho dňa, a to bol deviaty mesiac, na dvadsiateho toho mesiaca. A všetok ľud sedel na ulici domu Božieho trasúc sa pre tú vec a od dažďov.
10. Vtedy vstal Ezdráš, kňaz, a riekol im: Vy ste sa dopustili prestúpenia tým, že ste si pobrali za ženy cudzozemky, aby ste pridali k previneniu Izraelovmu.
11. Preto teraz vyznajte sa JeHoVaHovi, Bohu svojich otcov, a čiňte jeho vôľu a oddeľte sa od národov zeme aj od žien cudzozemiek.
12. Na to povedali všetci, celé shromaždenie, a riekli velikým hlasom: Tak, podľa tvojho slova, sme povinní učiniť!
13. Ale ľudu je mnoho, a je čas dažďov, a nevládzeme stáť vonku, a práce nie je na jeden deň ani na dva, lebo sme mnohonásobne zhrešili v tejto veci.
14. Nech stoja, prosíme, naše kniežatá za celú obec, a každý, kto je v našich mestách, kto si vzal za ženy cudzozemky, nech prijde na ustanovený čas, a s nimi starší z každého mesta i jeho, toho mesta sudcovia, dokiaľ neodvrátime pále hnevu svojho Boha od seba, dokiaľ nebude tejto veci koniec.
15. Len Jonatán, syn Azaelov, a Jachaziáš, syn Tikvu, povstali proti tomu, a Mešullam a Šabbetaj, Levita, im pomáhali.
16. Ale synovia prestehovania učinili tak. A boli oddelení Ezdráš, kňaz, mužovia hlavy otcov podľa domu svojich otcov a tí všetci podľa mena a zasadli prvého dňa desiateho mesiaca, aby vyšetrili vec.
17. A dokončili pri všetkých mužoch, ktorí si boli vzali za ženy cudzozemky, do prvého dňa prvého mesiaca.
18. <Mená tých, si boli vzali ženy pohanky>A našli sa aj z kňazských synov, ktorí si boli vzali za ženy cudzozemky: zo synov Ješuu, syna Jocadáka, a z jeho bratov: Maaseiáš, Eliézer, Jarib a Gedaliáš.
19. Ale dali svoju ruku, že vyvedú preč svoje ženy. A tí, ktorí sa previnili, obetovali barana zo stáda za svoju vinu.
20. A zo synov Immérových: Chanani a Zebadiáš;
21. zo synov Charímových: Maaseiáš, Eliáš, Šemaiáš, Jechiel a Uziáš;
22. zo synov Pašchúrových: Eljoenaj, Maaseiáš, Izmael, Natanael, Jozabad a Elasa,
23. a z Levitov: Jozabad, Šimei, Kelaiáš, ktorý sa volá i Kelíta, Petachiáš, Júda a Eliézer:
24. zo spevákov Eljašib a z vrátnych Šallum, Telem a Úri,
25. a z Izraela, zo synov Farošových: Rameáš, Jizziáš, Malkiáš, Mijjamin, Eleazár, Malkiáš a Benaiáš;
26. zo synov Élamových: Mattaniáš, Zachariáš, Jechiel, Abdi, Jeremót a Eliáš;
27. zo synov Zattú-vových: Eljoenaj, Eljašib, Mattaniáš, Jeremót, Zabad a Aziza;
28. zo synov Bebajových: Jehochanán, Chananiáš, Zabbaj, Atlaj;
29. zo synov Báni-ho: Mešullam, Mallúch, Adaiáš, Jašub, Šeal, Jerámot;
30. zo synov Pachat-moábových: Adna a Chelal, Benaiáš, Maaseiáš, Mattaniáš, Bacaleel, Binnuj a Manasses,
31. a synovia Charímovi: Eliézer, Jišiáš, Malkiáš, Šemaiáš, Šimon,
32. Benjamin, Mallúch, Šemariáš;
33. zo synov Chašúmových: Mattenaj, Mattatta, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manasses, Šimei;
34. zo synov Báni-ho: Maadaj, Amram a Uel,
35. Benaiáš, Badeiáš, Keluhu,
36. Vaniáš, Meremót, Eljašib,
37. Mattaniáš, Mattenaj, Jaasav,
38. Báni, Binnuj, Šimei,
39. Šelemiáš, Nátan, Adaiáš,
40. Machnadbaj, Šašaj, Šaraj,
41. Azarel, Šelemijahu, Šemariáš,
42. Šallúm, Amariáš, Jozef;
43. zo synov Nebó-vových: Jehiel, Mattitiáš, Zabad, Zebína, Jaddav, Joel a Benaiáš.
44. Tí všetci si boli vzali za ženy cudzozemky. A boly z nich niektoré ženy, ktoré i deti porodily.

  Ezra (10/10)