Ezekiel (8/48)  

1. <Rôzne ohavnosti: modla revnivosti, rytiny na stene, kadiaci, Tammúz chrbtom ku chrámu>A stalo sa šiesteho roku, šiesteho mesiaca, piateho dňa toho mesiaca, keď som sedel vo svojom dome, a starší Júdovi sedeli predo mnou, že tam padla na mňa ruka Pána JeHoVaHa.
2. A videl som a hľa, nejaká podoba muža, na pohľad ako oheň, a od vidu jeho bedier a dolu bol oheň, a od jeho bedier a hore bolo čosi na pohľad ako jas, ako farba žeravého kovu.
3. A vystrúc niečo podobné ruke vzal ma za kader mojej hlavy, a Duch ma vyzdvihol medzi zem a medzi nebo a doviedol ma do Jeruzalema vo videniach Božích ku vchodu brány vnútorného dvora, ktorá hľadí na sever, kde bola stolica modly revnivosti, popudzujúcej k revnivosti.
4. A hľa, bola tam sláva Boha Izraelovho jako sláva videnia, ktoré som videl v údolí.
5. A riekol mi: Synu človeka, nože pozdvihni svoje oči smerom na sever! A pozdvihol som svoje oči smerom na sever. A hľa, od severa brány oltára bola tá modla revnivosti, práve tam, kade sa vchádza.
6. A riekol mi: Synu človeka, či vidíš, čo oni robia? Sú to veľké ohavnosti, ktoré tu páchajú dom Izraelov, takže sa musím vzdialiť od svojej svätyne. Ale uvidíš ešte aj iné veľké ohavnosti.
7. Na to ma doviedol ku vchodu do dvora, a videl som a hľa akási diera bola v stene.
8. A riekol mi: Synu človeka nože prekop tú stenu! A tak som prekopal stenu; a hľa, bol tam nejaký vchod.
9. A zase mi riekol: Vojdi a vidz tie šeredné ohavnosti, ktoré tu oni páchajú.
10. Vtedy vojdúc videl som a hľa, boly tam všelijaké podoby zemeplazov a hoviad ohyzdných a všelijakých ukydaných bohov domu Izraelovho, vyryté na stene kolom dookola.
11. A sedemdesiati mužovia zo starších domu Izraelovho a Jazaniáš, syn Šafánov, ktorý stál v ich strede, stáli pred nimi, a každý mal svoje kadidlo vo svojej ruke, a vôňa oblaku kadiva vystupovala hore.
12. A riekol mi: Či si videl, synu človeka, čo robia starší domu Izraelovho vo tme, každý v komorách svojho modloslužobného obrazu? Lebo hovoria: JeHoVaH nás nevidí; JeHoVaH opustil zem.
13. A riekol mi: Ešte uvidíš aj iné veľké ohavnosti, ktoré oni páchajú.
14. Tak ma doviedol ku vchodu brány domu JeHoVaHovho, ktorá je na sever. A hľa, tam sedely ženy oplakávajúc Tammúza.
15. A riekol mi: Či si videl, synu človeka? Ešte uvidíš ešte väčšie ohavnosti ako toto.
16. Vtedy ma doviedol do vnútorného dvora domu JeHoVaHovho. A hľa, pri vchode do chrámu JeHoVaHovho, medzi dvoranou a medzi oltárom, bolo okolo dvadsaťpäť mužov, ktorých chrbty boly obrátené ku chrámu JeHoVaHovmu a ich tváre na východ, a klaňali sa na východ slncu.
17. A riekol mi: Či si videl, synu človeka? Či je to ľahká vec domu Júdovmu, páchať ohavnosti, ktoré tu páchajú, že naplnili aj zem ukrutnosťou a obrátili sa zpät, aby ma popudzovali k hnevu? A hľa, prikladajú viničovú révu ku svojmu nosu.
18. Preto i ja učiním v prchlivosti; nezľutuje sa moje oko, ani nebudem šetriť. Budú volať v moje uši veľkým hlasom, ale ich nevyslyším.

  Ezekiel (8/48)