Ezekiel (47/48)  

1. <O vode, vytekajúcej z chrámu>Potom ma doviedol zpät ku dveriam domu, a hľa, vody vychádzaly zpod prahu domu na východ, lebo predná strana domu obrátená bola na východ. A vody sostupovaly zo spodku od pravej strany domu, od južnej strany oltára.
2. Odtiaľ ma vyviedol cestou brány obrátenej na sever, a previedol ma okolo cestou, ktorá vedie von, k vonkajšej bráne, cestou brány, ktorá je obrátená na východ. A hľa, vody vyvieraly z pravej strany.
3. A keď vychádzal muž na východ, mal mernú šnúru vo svojej ruke a nameral tisíc lakťov a previedol ma cez vodu, vodu po členky.
4. Potom nameral tisíc a previedol ma cez vodu, vodu po kolená; a zase nameral tisíc a previedol ma cez vodu po pás.
5. Opäť nameral tisíc, a bol potok, cez ktorý som nemohol prejsť, pretože boly vody prihlboké, vody, v akých sa musí plávať, potok, ktorý sa nedá prebrodiť.
6. A povedal mi: Či si videl, synu človeka? A pojal ma a doviedol ma zpät na breh potoka.
7. Keď som sa navrátil, tu hľa, bolo na brehu potoka veľmi mnoho stromov, z jednej i z druhej strany.
8. A povedal mi: Tieto vody vychádzajú do východného okolia a sostupujú na rovinu Araba a vtekajú na západ do mora; kam sa vlejú, tam sa uzdravia vody.
9. A stane sa, že každá duša živá, ktorá sa doplazí na ktorékoľvek miesto, kam dojde ten dvojitý potok, bude žiť, a rýb bude veľmi mnoho, lebo keď ta prijdú tieto vody, vody mora budú uzdravené, a bude všetko žiť, kamkoľvek prijde potok.
10. A stane sa, že budú stáť popri ňom rybári; od En-gedi až po En-eglaim bude miesto, kde sa budú rozprestierať siete. Ich ryby budú podľa svojho druhu, jako ryby Veľkého mora, veľmi mnoho.
11. Jeho močiare a jeho bariny sa neuzdravia; budú vydané soli.
12. A popri potoku bude rásť, na jeho brehu, z jednej i z druhej strany, všelijaký strom, donášajúci ovocie na jedenie; jeho list neuvädne, ani neprestane jeho ovocie; každý v svoj mesiac donesie nové ovocie, lebo jeho vody budú vychádzať zo svätyne, a tak bude jeho ovocie na pokrm a jeho list na liek.
13. <Hranica zeme. Delenie zeme>Takto hovorí Pán JeHoVaH: Toto je hranica, v ktorej si rozdelíte zem do dedičstva podľa dvanástich pokolení Izraelových. Jozef bude mať dva diely.
14. Zdedíte ju jeden ako druhý, dotyčne ktorej som pozdvihol svoju ruku prisahajúc, že ju dám vašim otcom, a tak vám pripadne táto zem do dedičstva.
15. A toto bude hranica zeme: na severnej strane od Veľkého mora smerom do Chetiona, kade sa ide do Cedády,
16. Chamat, Berota, Sibraim, ktoré sú medzi hranicou Damašku a medzi hranicou Chamatu, stredný Chácer, ktorý je pri hranici Chavrána.
17. A hranicou od mora bude Chacar-enon, hranica Damašku, a severná strana na sever a hranica Chamatu. A to tedy čo sa týka severnej strany.
18. Východná strana, zpomedzi Chavrána a zpomedzi Damašku a zpomedzi Gileáda a zpomedzi zeme Izraelovej bude Jordán; od severnej hranice budete merať k východnému moru. To bude východná strana.
19. Južná strana, na poludnie: od Támara až po vody Sváru Kádeša, k potoku, po Veľké more. To bude poludnia strana, na juh.
20. A západná strana mora bude Veľké more od hranice na juhu až naproti miestu, kade sa ide do Chamatu. To bude západná strana.
21. Tú zem si rozdelíte podľa pokolení Izraelových.
22. A bude tak, že si ju rozdelíte losom do dedičstva i pohostínom, ktorí budú pohostíniť medzi vami, ktorí splodia synov medzi vami, a budú vám ako narodený v zemi medzi synmi Izraelovými; s vami ju rozdelia losom do dedičstva medzi pokoleniami Izraelovými.
23. A bude, že v pokolení, u ktorého bude pohostíniť pohostín, tam mu dáte jeho dedičstvo, hovorí Pán JeHoVaH.

  Ezekiel (47/48)