Ezekiel (46/48)  

1. <Zápalná obeť kniežaťa>Takto hovorí Pán JeHoVaH: Brána vnútorného dvora, ktorá je obrátená na východ, bude zavrená po šesť dní práce a v sobotný deň sa otvorí aj v deň novmesiaca sa otvorí.
2. A knieža prijde cestou siene brány zvonku a zastane pri podvojach brány, a kňazi pripravia jeho zápalnú obeť a jeho pokojné obeti a pokloní sa na prahu brány a potom vyjde. A brána sa nezavrie až do večera.
3. A ľud zeme sa budú klaňať pri vchode tej istej brány po sobotách a po novmesiacoch pred JeHoVaHom.
4. A zápalná obeť, ktorú bude obetovať knieža JeHoVaHovi v sobotný deň, bude šesť oviec bez vady a baran bez vady,
5. a obetný dar obilný efa na barana a na ovce obetný dar obilný podľa toho, čo už dá jeho ruka, a oleja hín na efu;
6. a na deň novmesiaca to bude junec z hoviad bez vady a šesť oviec a baran bez vady,
7. a efu na junca a efu na barana pripraví za obetný dar obilný, a na ovce podľa toho, čo bude vládať jeho ruka, a oleja hín na elfu.
8. A keď prijde knieža, vojde cestou siene brány a jej cestou aj vyjde.
9. <Poriadky pri službe Božej, obeti, menovite ustavičná obeť>A keď prijde ľud zeme pred JeHoVaHa na slávnosti, bude tak, že ten, kto vojde cestou severnej brány, aby sa klaňal, vyjde cestou južnej brány, a ten, kto vojde cestou južnej brány, vyjde cestou brány na sever; nenavráti sa cestou brány, ktorou vošiel, ale pojde prosto pred seba a tak vyjde.
10. Knieža, keď budú vchádzať, vojde medzi nimi, a keď budú vychádzať, vyjdú spolu.
11. A vo sviatky a na slávnosti bude obetný dar obilný efa na junca a efa na barana a na ovce podľa toho, čo dá jeho ruka, a oleja hín na efu.
12. A keď bude pripravovať knieža dobrovoľnú obeť, zápalnú obeť alebo pokojné obeti, dobrovoľnú obeť JeHoVaHovi, otvoria mu bránu, ktorá je obrátená na východ, a pripraví svoju zápalnú obeť alebo svoje pokojné obeti tak, ako pripravuje v sobotný deň. A keď vyjde, zavrú bránu, po jeho východe.
13. A pripravíš ročného baránka bez vady v zápalnú obeť na každý deň JeHoVaHovi: pripravíš ho každé ráno.
14. Pripravíš k nemu aj obetný dar obilný každé ráno, šestinu efy a oleja tretinu hína navlažiť bielu múku jemnú, obetný to dar obilný JeHoVaHovi. To budú večné ustanovenia, ustavične.
15. A tak pripravujte baránka a obetný dar obilný a olej každé ráno, zápalnú to obeť ustavičnú.
16. <O majetku kniežaťa>Takto hovorí Pán JeHoVaH: Keď dá knieža niektorému zo svojich synov dar, je to jeho dedičstvo, bude patriť jeho synom, je to ich državie, nadobudnuté dedičstvom.
17. Ale keď dá niektorému zo svojich služobníkov dar zo svojho dedičstva, bude mu patriť až do roku slobody, a vtedy sa navráti kniežaťu; a tedy jeho dedičstvo, dedičstvo jeho synov, bude patriť im.
18. Knieža nevezme z dedičstva ľudu utiskujúc ich a vyháňajúc z ich državia; zo svojho državia dá svojim synom dedičstvo, aby sa nerozptýlil môj ľud, nikto zo svojho državia.
19. <Miesto na varenie>Potom ma voviedol vchodom, ktorý bol po strane brány, do komôr svätyne, ku kňazom, do komôr, ktoré boly obrátené na sever. A hľa, bolo tam miesto v úzadí po dvoch stranách na západ.
20. A povedal mi: Toto je miesto, kde budú kňazi variť obeť za vinu a obeť za hriech, kde budú piecť obetný dar obilný bez toho, že by to museli vyniesť do vonkajšieho dvora a posvätiť ľud.
21. Potom ma vyviedol do vonkajšieho dvora a povodil ma po štyroch uhloch dvora. A hľa, v každom uhle dvora bol dvorec.
22. Vo všetkých štyroch uhloch dvora boly ohradené dvorce štyridsať lakťov dĺžky a tridsať šírky; všetky štyri maly jednu a tú istú mieru a boly uhlasté.
23. A všetky štyri maly v sebe dookola po stienke, a ohništia variť boly porobené popod stienky dookola.
24. A povedal mi: Tieto dvorce sú domom variacich, kde varia svätoslužobníci domu bitnú obeť ľudu.

  Ezekiel (46/48)