Ezekiel (44/48)  

1. <Zavrená brána. JeHoVaH zo svojej slávy karhá Izraela, najmä Levitov>A viedol ma zpät smerom ku vonkajšej bráne svätyne, ktorá je obrátená na východ, a tá bola zavrená.
2. A JeHoVaH mi riekol: Táto brána bude zavrená, nebude sa otvárať, ani ňou nikto nevojde, lebo JeHoVaH, Bôh Izraelov, vošiel ňou, a teda bude zavrená.
3. Čo do kniežaťa, on, knieža, bude v nej sedávať, aby jedol chlieb pred JeHoVaHom; od cesty siene brány vojde a od jej cesty vyjde.
4. Potom ma doviedol cestou severnej brány pred dom, a videl som a hľa, sláva JeHoVaHova naplnila dom JeHoVaHov, a padnul som na svoju tvár.
5. A JeHoVaH mi riekol: Synu človeka, prilož svoje srdce a vidz svojimi očima a počuj svojimi ušima všetko, čo ti budem hovoriť o všetkých ustanoveniach domu JeHoVaHovho a o všetkých jeho zákonoch a priložíš svoje srdce, obrátiš svoj pozor ku vchodu domu i ku všetkým východom svätyne.
6. A povieš spurným, domu Izraelovmu: Takto hovorí Pán JeHoVaH: Už vám bolo dosť všetkých tých vašich ohavností, dome Izraelov,
7. že ste voviedli cudzincov, neobrezaných srdcom a neobrezaných telom, aby boli v mojej svätyni, aby ju poškvrnili, môj dom, keď ste obetovali môj chlieb, tuk a krv, a zrušili moju smluvu dokladať ku všetkým vašim ohavnostiam.
8. A nestrážili ste stráže mojich posviatností, ale ste ich postavili za strážcov mojej stráže v mojej svätyni, za seba.
9. Takto hovorí Pán JeHoVaH: Niktorý cudzinec, neobrezaný srdcom a neobrezaný telom, nevojde do mojej svätyne, nech by to bol ktorýkoľvek cudzinec, ktorý je medzi synmi Izraelovými,
10. lež iba Levitovia, ktorí sa boli vzdialili odo mňa, keď, blúdil Izrael, ktorí blúdili preč odo mňa za svojimi ukydanými bohmi, ale ponesú svoju neprávosť.
11. A budú svätoslúžiť v mojej svätyni jako stráže pri bránach domu a budú svätoslúžiť domu. Oni budú zabíjať zápalnú obeť a bitnú obeť a bitnú obeť ľudu a oni budú stáť pred nimi, aby im svätoslúžili,
12. pretože im svätoslúžili pred ich ukydanými bohmi a boli domu Izraelovmu na závadu upadnúť do neprávosti. Preto som prisahajúc pozdvihol svoju ruku proti nim, hovorí Pán JeHoVaH, že ponesú svoju neprávosť.
13. Ale nepriblížia sa ku mne, aby mi konali kňazskú službu ani sa nepriblížia k niktorým mojim posviatnostiam, ku svätosvätým veciam, ale ponesú svoju potupu a svoje ohavnosti, ktoré páchali.
14. A dám ich za strážcov stráže domu čo do všetkej jeho služby i čo do všetkého, čo sa koná v ňom.
15. <O svätoslužbe verných synov Cádokových, ich úbor, ženba, dedičstvo a iné>Ale kňazi Levitovia, synovia Cádokovi, ktorí strážili stráž mojej svätyne, keď blúdili synovia Izraelovi preč odo mňa, tí sa budú blížiť ku mne, aby mi svätoslúžili, a budú stáť predo mnou obetujúc mi tuk a krv, hovorí Pán JeHoVaH.
16. Tí vojdú do mojej svätyne a tí sa priblížia môjmu stolu, aby mi svätoslúžili, a budú strážiť moju stráž.
17. A bude bývať tak, že keď vojdú do brán vnútorného dvora, oblečú si ľanové rúcha, a nevezmú na seba ničoho z vlny, keď budú svätoslúžiť v bránach vnútorného dvora a ďalej v dome.
18. Zdobné ovoje ľanové budú na ich hlave a ľanové nohavice budú na ich bedrách; nebudú sa opasovať znojiť sa.
19. A keď pojdú von do vonkajšieho dvora, do vonkajšieho dvora k ľudu, vyzlečú svoje rúcha, v ktorých svätoslúžia, a nechajú ich v komorách svätyne a oblečú si iné rúcha a neposvätia ľudu svojimi rúchami.
20. A neoholia svojej hlavy, ale ani si nenechajú narásť dlhé vlasy; slušne ostrihajú vlasy svojej hlavy.
21. Vína nebudú piť, niktorý z kňazov, keď budú mať vojsť do vnútorného dvora.
22. A nevezmú si za ženu vdovy ani zahnanej, vezmú si iba panny zo semena domu Izraelovho, ale vdovu, ktorá by bola vdovou po kňazovi, si môžu vziať.
23. A budú učiť môj ľud robiť rozdiel medzi svätým a obecným a oznámia im rozdiel medzi nečistým a čistým.
24. A nad sporom budú oni stáť, aby súdili, a budú ho súdiť podľa mojich súdov a budú ostríhať moje zákony a moje ustanovenia pri všetkých mojich slávnostiach a budú svätiť moje soboty.
25. Nevojdú k mŕtvemu človekovi poškvrniť sa; len pre otca alebo pre matku, pre syna alebo pre dcéru, pre brata alebo pre sestru, ktorá nepatrila mužovi, sa smú poškvrniť.
26. A po jeho očistení mu načítajú sedem dní.
27. A toho dňa, ktorého vojde do svätyne, do vnútorného dvora, aby svätoslúžil vo svätyni, bude obetovať svoju obeť za hriech, hovorí Pán JeHoVaH.
28. A toto im bude za dedičstvo: Ja som ich dedičstvom, a tak im nedáte državia v Izraelovi: Ja som ich državím.
29. Obetný dar obilný, obeť za hriech a obeť za vinu, to budú oni jesť, i všetko zarieknuté v Izraelovi im bude.
30. I prvotina každého prvého ovocia zo všetkého a každá obeť pozdvihnutia zo všetkého, zo všetkých vašich obetí pozdvihnutia, bude kňazom, i prvotinu svojho cesta dáte kňazovi spôsobiť to, aby sa spustilo požehnanie na tvoj dom a odpočinulo na ňom.
31. Kňazi nebudú jesť nijakej zdochliny ani ničoho roztrhaného od divej zveri ani z vtáctva ani z hoviad.

  Ezekiel (44/48)