Ezekiel (42/48)  

1. <O komorách svätyne a o ich cieli>A vyviedol ma do vonkajšieho dvora cestou smerom na sever a doviedol ma ku komore, ktorá bola naproti ohradenému miestu a ktorá bola naproti staväniu, na sever,
2. ku predku dĺžky tých sto lakťov, s dverami na sever, a šírky päťdesiat lakťov,
3. naproti tým dvadsiatim, ktoré patrily vnútornému dvoru, a naproti dlažbe, ktorá patrila vonkajšiemu dvoru; chodba naproti chodbe bola v treťom poschodí.
4. A pred komorami bola cestica desiatich lakťov šírky do vnútra, cesta jedného lakťa, a ich dvere na sever.
5. A horné komory boly užšie - lebo chodby z nich ubieraly - než spodné a stredné toho stavänia,
6. pretože boly vo tri poschodia a nemaly stĺpov, ako boly stĺpy dvorov, preto sa ubieralo zo spodných i zo stredných od zeme.
7. A ohrada, ktorá bola vonku popri komorách smerom vonkajšieho dvora, pred komorami, bola dlhá päťdesiat lakťov,
8. lebo dĺžka komôr, ktoré boly do vonkajšieho dvora, bola päťdesiat lakťov, a hľa, pred chrámom sto lakťov.
9. A pod tými komorami bol vchod od východu, keď sa vchádzalo do nich z vonkajšieho dvora.
10. Po šírke ohrady dvora smerom na východ pred ohradeným miestom a pred staväním boly komory.
11. A cesta viedla popred ne. Podobné boly komorám, ktoré boly smerom na sever, a to čo do ich dĺžky i čo do ich šírky, a tak aj všetky ich východy; jednaké boly i čo do ich spôsobu i čo do ich dvier.
12. A jako dvere komôr, ktoré boly smerom na juh, také boly dvere na počiatku cesty, cesty pred deliacou ohradou smerom na východ, kade sa vchádzalo do nich.
13. A povedal mi: Komory na sever a komory na juh, ktoré sú pred ohradeným miestom, sú komorami svätyne, kde jedia kňazi, ktorí sú blízki JeHoVaHovi, kde jedia svätosväté; tam nechávajú svätosväté veci jako aj obetný dar obilný a obeť za hriech i obeť za vinu, lebo to miesto je sväté.
14. Keď vojdú, kňazi, nevyjdú zo svätyne do vonkajšieho dvora, ale tam nechajú svoje rúcha, v ktorých svätoslúžili, lebo sú sväté. A potom si oblečú iné rúcha a tak sa priblížia k tomu, čo patrí ľudu.
15. A keď dokončil rozmeriavanie vnútorného domu, vyviedol ma von smerom ku bráne, ktorá je obrátená na východ, a meral to kolom dookola.
16. Zmeral východnú stranu mernou trstinou, päťsto trstín mernou trstinou dookola.
17. Zmeral severnú stranu, päťsto trstín mernou trstinou dookola.
18. Zmeral južnú stranu, päťsto trstín mernou trstinou.
19. Obrátil sa ku strane na západ; nameral päťsto trstín mernou trstinou.
20. Zmeral to vo štyri strany. Malo to múr kolom dookola dĺžky päťsto a šírky päťsto, aby delil sväté miesto od obecného.

  Ezekiel (42/48)